Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Tegenstrijdigheden in de Bijbel


Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Een drempel voor veel sceptici
De vermeende onnauwkeurigheden en fouten in de huidige Bijbelvertalingen vormen voor veel sceptici een belangrijke intellectuele barrière. Het is opmerkelijk hoeveel critici hun "lijst" met tegenstrijdigheden gebruiken om de Bijbel af te wijzen, hoewel zij de Bijbel niet eens zelf gelezen hebben! Als de Bijbel inderdaad onnauwkeurigheden bevat, dan zou dit aantonen dat die delen van de Schrift niet van een Goddelijke bron afkomstig kunnen zijn. Maar hoewel het erg makkelijk is om de Bijbel van fouten en tegenstrijdigheden te beschuldigen, is het heel wat anders om dit ook te bewijzen.


Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Een kwestie van definities en analyse
Tegenstrijdigheden in de Bijbel moeten geanalyseerd worden met behulp van de algemeen geldende regels van de logica en rede. Op het eerste gezicht lijken bepaalde Bijbelteksten tegenstrijdig met andere, maar een nader onderzoek laat toch wat anders zien. Op de eerste plaats moeten redelijke sceptici het eens kunnen zijn met de definitie van een tegenstrijdigheid. De zogenaamde "wet van de non-contradictie", die de basis vormt voor elke logische redenering, stelt dat iets niet tegelijkertijd "a" en"niet a" kan zijn. Het kan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd op dezelfde locatie dag en nacht zijn. Als een Bijbelse tekst deze wet overtreedt, dan is het dus vastgesteld dat er een tegenstrijdigheid bestaat. Maar op basis van diezelfde wet kan eveneens gesteld worden dat twee uitspraken van elkaar kunnen verschillen zonder met elkaar te botsen.

Een ooggetuige in een rechtszaak zou bijvoorbeeld kunnen getuigen dat hij twee personen op de plaats van het misdrijf zag, Jake en Sam, terwijl een andere getuige zou kunnen zeggen dat hij alleen Sam zag. Deze uitspraken zijn niet tegenstrijdig. Sterker nog, in een rechtbank worden deze verklaringen als complementair beschouwd. Dit is de aard van een groot aantal van de vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel. In Matteüs lezen we bijvoorbeeld dat Jezus twee blinde mannen ontmoette. In Marcus en Lucas lezen we dat Jezus slechts één blinde man ontmoette.[1] In Matteüs en Marcus lezen we dat Jezus in de hof van Getsemane drie keer alleen ging bidden, terwijl we in Lucas lezen dat Jezus één keer alleen ging bidden.[2] Volgens de algemeen geldende wettelijke bewijsvoering en de wet van de non-contradictie zijn dit geen tegenstrijdige passages, maar toch staan ze altijd op die beruchte lijstjes.


Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Een kwestie van vertaling en context
Sommige tegenstrijdigheden in de Bijbel lijken alleen tegenstrijdig vanwege de complexiteit van de Bijbelvertaling. Een analyse van de oorspronkelijke talen van de Bijbel (Hebreeuws in het Oude Testament en Grieks in het Nieuwe Testament) kan veel van de schijnbare problemen oplossen. Dit is niet anders dan tekstuele beschouwingen van enig ander vertaald materiaal. Alle talen (met name Hebreeuws en Grieks) hebben bijzondere beperkingen en nuances die tijdens het vertaalproces tot moeilijkheden kunnen leiden. De historische context van de vertaling kan ook tot misvattingen leiden.

Het boek Handelingen bevat bijvoorbeeld twee verslagen over de bekering van Paulus op de weg naar Damascus. In Handelingen 9:7 lezen we: "De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand." Maar in Handelingen 22:9 staat: "De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak." Op het eerste gezicht lijken deze verklaringen tegenstrijdig; de één zegt dat de metgezellen van Paulus een stem hoorden, terwijl de ander zegt dat er geen stem werd gehoord. Maar de Griekse tekst brengt uitkomst in deze zaak. "De constructie van het woord 'horen' (akouo) is niet hetzelfde in de twee verslagen. In Handelingen 9:7 wordt het gebruikt op een genitieve wijze, in Handelingen 22:9 op een accusatieve wijze. De genitieve constructie drukt uit dat er iets gehoord wordt of dat bepaalde geluiden het oor bereiken, maar niets geeft aan of de ontvanger ook begrijpt wat hij hoort of niet. De accusatieve constructie daarentegen beschrijft ‘horen’ op een manier die ook een mentaal begrip bevat van het gesproken bericht. Hieruit wordt het duidelijk dat de twee passages elkaar niet tegenspreken (W.F. Arndt, "Does the Bible Contradict Itself?", oftewel "Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?", pp. 13,14). Daarom ontkent Handelingen 22:9 niet dat Paulus’ kompanen bepaalde geluiden hoorden; het zegt eenvoudig alleen dat zij de geluiden die zij hoorden niet begrepen.


Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Onderzoek ze eerlijk voor jezelf
Het is uitermate fascinerend hoe veel mensen Gods Woord afwijzen, omdat zij zich concentreren op een korte lijst met vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel. En toch kijken mensen de andere kant op wanneer zij worden geconfronteerd met het wonder van de structuur, de overlevering, de integratie, de historische betrouwbaarheid, het archeologische bewijs, de wetenschappelijke inzichten, de bevestigende seculiere verslagen en de honderden vervulde profetieën van de Bijbel. Geen enkel ander "heilig boek" kan zich hiermee vergelijken. Wanneer de Bijbel vergeleken wordt met andere historische werken, dan is de dubbele standaard in de tekstkritiek overduidelijk. Meer vergeet het volgende niet: "God is niet een God van wanorde..." (1 Korintiërs 14:33). Als iemand jou vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel wil voorleggen, neem dan even de tijd om ze voor jezelf eerlijk te onderzoeken.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden