Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De Heilige Bijbel


De Heilige Bijbel - Een algemeen overzicht
De Heilige Bijbel is een fenomenaal verslag van de geschiedenis. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, die over een periode van ongeveer 1600 jaar door op zijn minst 40 verschillende auteurs werden geschreven. Het Oude Testament (het "Oude Verbond") bevat 39 boeken, die ongeveer tussen 1500 en 400 voor Christus werden geschreven. Het Nieuwe Testament (het "Nieuwe Verbond") bevat 27 boeken, die ongeveer tussen 40 en 90 na Christus werden geschreven. De Joodse Bijbel (de "Tenach") is hetzelfde als het Oude Testament van de Christenen, met uitzondering van de rangschikking van de boeken. Het oorspronkelijke Oude Testament werd voornamelijk in het Hebreeuws geschreven (sommige gedeelten in het Aramees), terwijl het oorspronkelijke Nieuwe Testament in het Grieks werd geschreven.


De Heilige Bijbel - Het Oude Testament
De Heilige Bijbel begint met de Joodse Schriftteksten. Het historische verslag van de Joden werd door de eeuwen heen op leren rollen en op tafelen geschreven. De schrijvers waren koningen, schaapherders, profeten en andere door God geïnspireerde leiders. In Exodus sommeert God Mozes om de Wet in een boek (de "Thora") op te schrijven. Rond 450 voor Christus werden alle Joodse geschriften verzameld en gerangschikt door rabbijnse raden, die vervolgens de complete verzameling erkenden als het geïnspireerde en heilige gezag van God. Al in 250 voor Christus werd de Hebreeuwse Bijbel ("Tenach") door Joodse schriftgeleerden in Alexandrië (Egypte) naar het Grieks vertaald. Deze vertaling kennen we nu onder de naam Septuagint, wat "70" betekent, een verwijzing naar de 70 (of mogelijk 72) vertalers. Op dit moment werden de boeken van de Hebreeuwse Bijbel naar onderwerp gerangschikt: geschiedenis, poëzie en profetie. In 90 na Christus, tijdens het Concilie van Jamnia (of Yavne), werd het uiteindelijke canon van de Hebreeuwse Bijbel door de Joodse ouderlingen vastgesteld. Hoewel de Joodse teksten handmatig werden gekopieerd, waren ze extreem nauwkeurig. De Joden hadden een fenomenaal systeem, waarin de kopieerders ingewikkelde en ritualistische methoden ontwikkelden om letters, woorden en paragrafen te tellen. Zo garandeerden zij dat er geen kopieerfouten werden gemaakt. Deze schrijverstraditie werd feitelijk tot de uitvinding van de drukpers in 1455 gehanteerd. De opmerkelijke betrouwbaarheid van de teksten van het Oude Testament is bevestigd door de recente ontdekking van de Dode Zee-rollen.


De Heilige Bijbel - Het Nieuwe Testament
Na een profetische stilte van ongeveer 400 jaar, kwam Jezus in ongeveer 4 voor Christus in beeld. Jezus citeert in Zijn leer vaak uit het Oude Testament; Hij verklaarde dat Hij niet was gekomen om de Joodse Schriftteksten te vernietigen, maar om ze te vervullen. In Lucas 24:44 zegt Jezus tegen zijn discipelen dat "alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan." Van ongeveer 40 tot 90 na Christus schreven de ooggetuigen van het leven van Jezus Christus (waaronder Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus, Petrus en Judas) de Evangeliën, de brieven en andere boeken van het Nieuwe Testament. Deze schrijvers citeren uit 31 boeken van het Oude Testament. Hun materiaal verspreidde zich zo snel, dat de vroege Christenen deze verzameling Schriftteksten rond 150 na Christus al het "Nieuwe Verbond" noemden. In de 3e eeuw na Christus werden deze teksten vertaald naar het Latijn, Koptisch (Egypte) en Syrisch en alom verspreid. Op dit moment werden ten minst 21 van deze werken gezien als door God ingegeven teksten. Later, in 397 na Christus, werden de huidige 27 boeken van het Nieuwe Testament door het Concilie van Carthago formeel bevestigd en gecanoniseerd.

Net zoals het geval is voor het Oude Testament, hebben we overtuigend bewijs dat het hedendaagse Nieuwe Testament bijzonder nauwkeurig is. Dit wordt duidelijk wanneer we het vergelijken met de oorspronkelijke manuscripten. We hebben de beschikking over ongeveer 24.000 Bijbelse manuscripten die vóór de uitvinding van de drukpers met de hand werden geschreven. Hieronder bevinden zich meer dan 5.300 Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament. De Bijbel is veel beter behouden dan de alom aanvaarde werken van Homerus, Plato en Aristoteles. Uiteraard werd de Bijbel, toen deze van land tot land werd verspreid, vertaald naar talen die de betekenis van de oorspronkelijke talen (Grieks en Hebreeuws) niet noodzakelijkerwijs vlekkeloos weergeven. Maar naast grammaticale en culturele verschillen is Gods Woord door de eeuwen heen opmerkelijk goed vertaald en behouden. De Bijbel biedt nu inspiratie aan honderden miljoenen mensen over de hele wereld. En dat is mogelijk omdat de Bijbel daadwerkelijk het geïnspireerde Woord van God is (2 Timoteüs 3:16-17 en 2 Petrus 1:20-21).

Luister naar de Bijbel in mp3 Formaat!


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden