Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Staan er tegenstrijdigheden in de Bijbel?

QUESTION: Staan er tegenstrijdigheden in de Bijbel?

ANSWER:

Tegenstrijdigheden in de Bijbel zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen als we ze nauwkeuriger bestuderen. Omdat de Schrift op een geniale manier door de Schrift zelf geïnterpreteerd wordt, zal een raadpleging van alle teksten over een omstreden onderwerp je vragen beantwoorden. We moeten niet ophouden alles te geloven wat in de Bijbel staat, alleen omdat één bepaald detail ons in verwarring brengt. Wetenschappers zouden hun werk nooit kunnen voortzetten als vragen, schijnbare tegenstrijdigheden of uitdagingen van eerdere opvattingen hun onderzoek zouden stopzetten. Nee, zij vinden dergelijke raadsels logisch; het zijn juist noodzakelijke stappen in een leerproces. En toch zijn wordt de Bijbel vaak afgewezen, omdat men verward wordt of bestaande denkbeelden onderuit worden gehaald.

Hier volgen enkele overwegingen aangaande tegenstrijdigheden in de Bijbel:
  • Overweeg zorgvuldig de context waarbinnen de schijnbare tegenstrijdigheid optreedt. Zo'n context omvat ook de verschillen tussen het perspectief van het Nieuwe Testament en het perspectief van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament biedt de volledige en hoogste betekenis van de teksten uit het Oude Testament.

    Het klassieke voorbeeld is de interpretatie door de Apostel Paulus van de sluier die Mozes draagt na zijn tweede bezoek aan de Sinaïberg. Vergelijk Exodus 34:29-35 eens met 2 Korintiërs 3:13-18. Deze context bevat ook de leer van Jezus. Zijn eis dat we elke bron van verleidingen uit onze levens moeten elimineren, is al vaak verkeerd gebruikt; sommigen beweren dat iemand letterlijk een zondigend lichaamsdeel of oog zou moeten verwijderen (Matteüs 5:29-30). Zijn leer dat we in persoonlijke relaties geen wraak mogen nemen (Matteüs 5:38-42), is ook al vaak verkeerd gebruikt; sommigen verzetten zich op basis van die stelling tegen oorlogvoering en tegen de veroordeling van criminelen, terwijl anderen denken dat elke klaploper hierdoor zomaar het geld kan opeisen waar anderen hard voor hebben gewerkt.

    Deze context bevat ook de leer van de apostels. In Galaten 6:2 draagt Paulus ons bijvoorbeeld op om elkaars lasten te dragen, maar dan zegt hij in 6:5 dat elk mens zijn eigen last moet dragen. Dit is echter niet inconsequent als we begrijpen dat elke Christen voor zijn eigen leven verantwoordelijk is, in zoverre hij dit zelf in de hand heeft; maar als zonden zo zwaar op ons wegen dat we het verkeerde pad op gaan, dan verwacht God dat anderen ons helpen om deze last te verlichten.

    Twee principes helpen ons hier. Ten eerste moet elke tekst in zijn context worden gelezen. Want een enkel vers kan van alles betekenen, waar of onwaar, als het slechts een enkele gedachte verwoordt. Ten tweede kunnen er weliswaar ongeldige uitleggingen van de Schrift bestaan, maar dat maakt slechts de uitleg ongeldig, niet de Schrift.
  • Begrijp dat alle schrijvers het in essentie met elkaar eens zijn en slechts in de details van elkaar afwijken. Dit is vooral belangrijk wanneer de Evangeliën worden bestudeerd. Matteüs 8:5-13 en Lucas 7:1-10 beschrijven beide hoe Jezus de dienaar van een centurion geneest. Een tegenstrijdigheid wordt weggenomen wanneer we de mogelijkheid begrijpen dat de centurion naar Jezus toeliep, toen hij Hem buiten zijn huis zag aankomen. Lucas beschrijft deze aankomst.

    Het volgende is belangrijk: als de Evangeliën tot op elk detail met elkaar zouden overeenkomen, dan zou er terecht een samenzwering vermoed kunnen worden. Maar critici zijn er zo op gebrand om de Bijbel van bedrog te beschuldigen, dat zij persoonlijke details - die het doel van de schrijver dienen - als bewijs beschouwen van een onverenigbaarheid. Critici beschuldigen de Evangelieboeken van onnauwkeurigheden, wanneer zij in essentie met elkaar overeenkomen, maar in detail van elkaar verschillen. God zal elk feit openbaren dat nodig is om de geldigheid van Zijn Woord te bewijzen, maar niets kan onze nieuwsgierigheid bevredigen of onze bezwaren wegnemen. De Bijbel gaat uit van het bestaan van God, maar God zal sceptici niet tolereren wanneer zij de Bijbel schuldig verklaren totdat zijn onschuld is bewezen. Niemand minder dan schriftgeleerde Will Durant, zelf een scepticus, gaf toe dat geen enkele andere tekst uit de oudheid geloofwaardig zou zijn, als die zou worden onderworpen aan de kritiek die op de boeken van het Nieuwe Testament wordt toegepast.

Voetnoten:

Voor meer details, zie Norman Geislers boek "Baker Encyclopedia of Christian Apologetics" ("Bakers encyclopedie van de Christelijke apologetiek"), pagina's 74-80.

Leer nu meer over tegenstrijdigheden in de Bijbel!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden