Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Is de Bijbel waar?


Is de Bijbel waar? Een Opmerkelijk Boek
Is de Bijbel waar? De Bijbel is zeker een opmerkelijk boek en is ongetwijfeld de grootste bestseller ter wereld met een oplage van meer dan twee miljard. Een enkele Bijbeldistributeur meldde dat zij in een enkel jaar wereldwijd meer dan 627 miljoen Bijbels hadden geleverd ("United Bible Societies", 1999). De Bijbel is in feite een compilatie van 66 boeken die over een periode van tenminste 1600 jaar werden geschreven door meer dan 40 verschillende auteurs met een grote verscheidenheid aan achtergronden (van plattelandslui tot koningen). Deze 66 boeken worden in twee hoofdonderdelen verdeeld: het "Oude Testament" (39 boeken) en het "Nieuwe Testament" (27 boeken). De Bijbel werd bijna 2000 jaar geleden voltooid en is vandaag de dag het best bewaarde literaire werk uit de hele oudheid. Er zijn tot op heden meer dan 24.000 Nieuwtestamentische manuscripten uit de oudheid ontdekt. Vergelijk dat eens met het tweede best bewaarde literaire werk uit de oudheid, de "Ilias" van Homerus, waarvan tot op heden slechts 643 bewaarde manuscripten zijn ontdekt.


Is de Bijbel waar? - Door God ingegeven
Nou, is de Bijbel waar? Als de Bijbel inderdaad is wat hij beweert te zijn, dan zijn de gevolgen voor ons enorm. De Bijbel beweert onomwonden het volgende: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven" (2 Timoteüs 3:16). Natuurlijk is de Bijbel niet het enige boek dat beweert door een bovennatuurlijke bron te zijn ingegeven, maar is wel uniek wat betreft het bewijs voor deze bewering. De Bijbel daagt de lezer zelfs uit om het boek op de proef te stellen: "Onderzoek alles" (1 Tessalonicenzen 5:21).


Is de Bijbel waar? - De profetische test
Is de Bijbel waar? De vervulling van Bijbelse profetie is ongetwijfeld het beste bewijs voor de Bijbelse bewering dat deze God is ingegeven. Denk eens na over het volgende: als een mens duidelijk en consequent de toekomst zou kunnen voorspellen, zou de gokwereld in Las Vegas - een miljardenindustrie - dan nog bestaan? Ik durf te wedden dat dit niet het geval zou zijn. Omdat een mens zelf toekomstige gebeurtenissen niet kan voorzien, is profetie een bijzonder redelijke indicatie voor bovennatuurlijke inspiratie. De Bijbel verkondigt meer dan duizend geïnspireerde profetieën te bevatten. Het merendeel van deze profetieën is reeds vervuld en kan aan de hand van de wereldse geschiedenis worden geverifieerd. Bekijk bijvoorbeeld eens Ezechiëls profetie over Gods oordeel over de oude Fenicische hoofdstad Tyrus (het boek Ezechiël, hoofdstuk 26). De voorspelling stelt dat Tyrus eerst door de Babylonische Koning Nebukadnessar met de grond gelijk zou worden gemaakt. Later zou de stad door een coalitie van naties volledig verwoest worden en worden afgevlakt als de top van een rots. Haar ruïnes (zelfs het stof) zouden worden bijeengeschraapt en in de zee geworpen, en zouden zo een plaats worden waar vissers hun netten zouden uitspreiden. De omliggende naties zouden getuigen zijn van het lot van Tyrus en zich zonder slag gewonnen geven. Het is verbazingwekkend dat de door Ezechiël voorspelde gebeurtenissen tot in de kleinste details op die manier plaatsvonden. Tyrus werd door Nebukadnessar geplunderd. Later leidde Alexander de Grote een coalitie van naties tegen Tyrus, verwoestte de stad, veegde haar schoon tot op de kale rotsen en wierp haar ruïnes in de zee. Deze locatie werd (en is nog steeds) een plaats waar de plaatselijke vissers hun netten uitspreiden om ze te laten drogen (voor wereldse bevestiging hiervan, zie "General History for Colleges and High Schools", oftewel "Algemene geschiedenis voor universiteiten en middelbare scholen, Boston, Ginn & Co., p. 55).

Profetie is niet slechts een fenomeen uit het oude verleden. Op dit moment worden voor onze eigen ogen nog steeds Bijbelse profetieën vervuld. Kijk maar eens naar de geschiedenis van Israël. De Joden waren "het kleinste van allemaal" (Deuteronomium 7:7), zonder een thuisland en zonder vrijheid, en dienden als slaven in Egypte. Indertijd was Egypte de dominante wereldmacht. Maar God bevrijdde de Israëlieten uit hun gevangenschap "met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen" (Deuteronomium 26:8), vanwege een belofte die God eeuwen eerder had gedaan aan een man genaamd Abraham, zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob. God gaf de Israëlieten een eigen thuisland en sloot een verbond met hen. Hij vertrouwde hen de Bijbel toe. Israël was een volk dat voor God opzij was gezet; Gods getuigenis voor een wereld die zich had afgekeerd van Degene die hen geschapen had. Triest genoeg werd Israëls geschiedenis, net als de rest van de wereld, gekenmerkt door een voortdurende opstandigheid tegen God. Steeds maar weer kwamen de Joden tegen God in opstand, voelden zijn toorn, kwamen tot inkeer, keerden naar God terug en ontvingen Gods zegening weer... alleen om dit hele proces vervolgens weer helemaal opnieuw te beginnen... Uiteindelijk zond God andere volken om hen te tuchtigen (zoals Hij ook met het oude Tyrus had gedaan). Hij verdreef de Joden uit hun thuisland. In 70 na Christus werd Israël door Romeinse legioenen gedecimeerd, werden de Joden over de hele wereld uiteengeslagen en voor altijd verbannen uit hun thuisland. De Joden hadden 1900 jaar lang geen eigen land! Desalniettemin beloofde God de Joden dat zij - zelfs al zouden zij uit hun land worden verbannen - een herkenbaar volk zouden blijven en weer naar hun land zouden terugkeren (zie bijvoorbeeld Leviticus 26:13-16; Nehemia 1:8-9; Deuteronomium 30:1-5). Het is al een wonder te noemen dat de Joden 1900 jaar hebben overleefd en zonder eigen thuisland toch een herkenbaar volk zijn gebleven! Alle andere volken die ooit hun thuisland hebben verloren, werden door de omliggende volken opgeslokt en verloren binnen enkele honderden jaren hun identiteit. Maar de Joden hebben stand gehouden en keerden in 1948 op een wonderlijke manier terug naar Israël, hun thuisland.


Read Is de Bijbel waar? Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Lees verder

Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden