Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De Tien Geboden


De Tien Geboden - Gods openbaring in het Oude Testament
De Tien Geboden kunnen in het Oude Testament van de Bijbel worden gevonden, en wel in Exodus 20. Zij werden op de berg Sinaï rechtstreeks door God aan het volk van Israël overhandigd, nadat Hij hen in Egypte uit de slavernij had bevrijd:

"Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God...

EEN: 'Vereer naast mij geen andere goden.'

TWEE: 'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.'

DRIE: 'Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet.'

VIER: 'Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.'

VIJF: 'Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.'

ZES: 'Pleeg geen moord.'

ZEVEN: 'Pleeg geen overspel.'

ACHT: 'Steel niet.'

NEGEN: 'Leg over een ander geen vals getuigenis af.'

TIEN: 'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'


De Tien Geboden - De toepassing door Christus in het Nieuwe Testament
Ongeveer 1400 jaar later werden de Tien Geboden in Matteüs 22 in het Nieuwe Testament toegepast, toen Jezus door de geestelijke "experts" van die tijd werd ondervraagd:

"Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’" (Matteüs 22:36-40)

Wanneer we deze les van Christus goed bekijken, dan zien we dat de eerste vier geboden die aan de kinderen van Israël waren gegeven in deze uitspraak zijn opgenomen: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand." Daarna worden de laatste zes geboden in de rest van de uitspraak samengevat: "heb uw naaste lief als uzelf."


Read De Tien Geboden Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden