Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Messiaanse profetie


Messiaanse profetie - wat is dat?
Messiaanse profetie is de verzameling van meer dan honderd voorspellingen (een conservatieve schatting) in het Oude Testament over de toekomstige Messias van het Joodse volk. Deze voorspellingen werden over een tijdsperiode van ongeveer 1000 jaar door verschillende schrijvers en in verschillende boeken opgeschreven. Tegenwoordig is de Messiaanse profetie zeer overtuigend; vanwege de ontdekking van de Dode Zee-rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint vertaling van het Oude Testament (van beide is bewezen dat ze bestonden voor de tijd waarin Jezus de aarde bewandelde), kun je er zeker van zijn dat deze voorspellingen niet achteraf, na de beschreven feiten, werden geschreven.


Messiaanse profetie - Vervulling door Jezus Christus
De Messiaanse profetieën werden vervuld door de Messias, Jezus Christus. Hoewel veel Joden Jezus niet aanvaardden als hun Messias, deden vele anderen dit wel. Zij vormden de Joodse sekte die later bekend werd als "Christenen". Het Christendom, dat deels is gebaseerd op de vervulling van historische profetieën, verspreidde zich snel door het Romeinse Rijk van de 1e eeuw. Onderzoek de profetieën voor jezelf. Bereken de waarschijnlijkheid dat één enkele man slechts een handvol van deze profetieën zou kunnen vervullen. Je zult versteld staan.

“Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’” Lucas 24:44 (NBV)

De verzen in het Oude Testament zijn de profetie; de verzen in het Nieuwe Testament verkondigen de vervulling. Kijk er zelf maar eens naar!

 • Hij werd geboren uit een maagd (Jesaja 7:14; Matteüs 1:21-23)
 • Hij was een nakomeling van Abraham (Genesis 12:1-3; 22:18; Matteüs 1:1; Galaten 3:16)
 • Hij was afkomstig uit de stam van Juda (Genesis 49:10; Lucas 3:23, 33; Hebreeën 7:14)
 • Hij was afkomstig uit het huis van David (2 Samuël 7:12-16; Matteüs 1:1)
 • Hij werd geboren in Betlehem (Micha 5:2, Matteüs 2:1; Lucas 2:4-7)
 • Hij werd naar Egypte meegenomen (Hosea 11:1; Matteüs 2:14-15)
 • De zuigelingen werden door Herodes gedood (Jeremia 31:15; Matteüs 2:16-18)
 • Hij werd gezalfd door de Heilige Geest (Jesaja 11:2; Matteüs 3:16-17)
 • Hij werd aangekondigd door de boodschapper van de Heer (Johannes de Doper) (Jesaja 40:3-5; Maleachi 3:1; Matteüs 3:1-3)
 • Hij zou wonderen verrichten (Jesaja 35:5-6; Matteüs 9:35)
 • Hij zou goed nieuws preken (Jesaja 61:1; Lucas 4:14-21)
 • Hij zou in Galilea preken (Jesaja 9:1; Matteüs 4:12-16)
 • Hij zou de tempel zuiveren (Maleachi 3:1; Matteüs 21:12-13)
 • Hij zou Zichzelf 173.880 dagen na de verordening om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren (Daniël 9:25; Matteüs 21:4-11)
 • Hij zou Jeruzalem als koning op een ezel binnenrijden (Zacharia 9:9; Matteüs 21:4-9)
 • Hij zou door de Joden worden afgewezen (Psalm 118:22; I Petrus 2:7)
 • Hij stierf een vernederende dood (Psalm 22; Jesaja 53):
  1. Hij werd afgewezen (Jesaja 53:3; Johannes 1:10-11; 7:5,48)
  2. Hij werd verraden door een vriend (Psalm 41:9; Lucas 22:3-4; Johannes 13:18)
  3. Hij werd voor 30 zilverstukken overgeleverd (Zacharia 11:12; Matteüs 26:14-15)
  4. Hij zweeg tegen Zijn aanklagers (Jesaja 53:7; Matteüs 27:12-14)
  5. Hij werd bespot (Psalm 22: 7-8; Matteüs 27:31)
  6. Hij werd geslagen (Jesaja 52:14; Matteüs 27:26)
  7. Hij werd bespuugd (Jesaja 50:6; Matteüs 27:30)
  8. Zijn handen en voeten werden doorboord (Psalm 22:16; Matteüs 27:31)
  9. Hij werd met dieven gekruisigd (Jesaja 53:12; Matteüs 27:38)
  10. Hij bad voor Zijn vervolgers (Jesaja 53:12; Lucas 23:34)
  11. Zijn zij werd doorboord (Zacharia 12:10; Johannes 19:34)
  12. Hij kreeg gal en azijn te drinken (Psalm 69:21, Matteüs 27:34, Lucas 23:36)
  13. Hij had geen gebroken beenderen (Psalm 34:20; Johannes 19:32-36)
  14. Hij werd begraven in de graftombe van een rijk mens (Jesaja 53:9; Matteüs 27:57-60)
  15. Er werd om Zijn kleren geloot (Psalm 22:18; Johannes 19:23-24)
 • Hij zou uit de dood opstaan!! (Psalm 16:10; Marcus 16:6; Handelingen 2:31)
 • Hij steeg op naar de Hemel (Psalm 68:18; Handelingen 1:9)
 • Hij zou aan de rechterhand van God zitten (Psalm 110:1; Hebreeën 1:3)

Read Messiaanse profetie Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden