Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Christelijke profetie


Christelijke profetie - Op zoek naar de Joodse Messias
De Christelijke profetie is in feite Joodse profetie. Ik ben een Jood en ik ontdekte deze ongelooflijke waarheid als volgt:

Ik groeide op in een orthodox Joods gezin in New York. Enkele jaren geleden begon ik te geloven dat Jezus (Yeshua is de Hebreeuwse manier om de Griekse naam Jezus te zeggen) daadwerkelijk de Joodse Messias is. Het was niet gemakkelijk om te geloven dat Yeshua de Messias was. Ik had heel veel vragen en besteedde maanden aan mijn onderzoek van het bewijs en mijn zoektocht naar Gods antwoorden. Op mijn geestelijke reis riep ik voortdurend een belangrijk vers uit de Joodse Schrift (de Tenach) ter herinnering. De Joodse profeet Jeremia schreef de volgende woorden van God: "Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken." (Jeremia 29:13)

De Joodse Schrift (De Thora, de Profeten en de Geschriften, die samen de Tenach of de Joodse Bijbel genoemd worden) vormen een zeer helder totaalbeeld van wie de Moshiach (Messias) zal zijn, wanneer Hij uiteindelijk naar het volk Israël zal komen. Er staan meer dan driehonderd profetieën in de Hebreeuwse Schriftteksten, die tot in detail een groot aantal feiten over deze komende Messias/koning beschrijven. Ik zal er hier slechts enkele noemen (en vergeet niet dat al deze verzen uit de Joodse Bijbel komen):

  • De Messias zou in Betlehem geboren worden: Micha 5:1.
  • De Messias zou uit de stam van Juda afkomstig zijn: Genesis 49:10.
  • De Messias zou komen vóór de vernietiging van de tweede tempel: Daniël 9:24-27.
  • De Messias zou zich presenteren door op een ezel aan te komen: Zacharia 9:9.
  • De Messias zou doorboord en ter dood gebracht worden: Psalm 22.
  • Het leven van de Messias zou aan de volgende beschrijving voldoen: hij zou moeten lijden, tijdens zijn arrestatie en veroordeling zwijgen, ter dood gebracht worden, in het graf van een rijk mens begraven worden en weer uit de dood opstaan: Jesaja 52:13-53:12.

Christelijke profetie - Vervuld in de Joodse Messias
De Christelijke profetie geeft ons opmerkelijk veel details. Jezus komt overeen met al deze Messiaanse verwachtingen uit de Joodse Schriftteksten. Zijn vervulling van deze profetieën kan gevonden worden in de pagina's van het Nieuwe Testament. Als je een langere lijst van Joodse Messiaanse profetieën voor jezelf wil bekijken, laat God dan tot je hart en je verstand spreken. Ga op zoek naar ZIJN waarheid.

Het is interessant dat de Joodse Schrift de komende Messias op twee verschillende manieren lijkt af te schilderen. Aan de ene kant spreken zij over de Messias die zal komen als de heersende Koning, die een tijdperk van ongekende vrede op aarde zal brengen. Maar veel verzen praten over de Moshiach die een lijdend bestaan als dienaar zal lijden en die voor de zonden van de mensen zal lijden en sterven. Honderden jaren lang geloofden de rabbijnen zelfs dat er twee Messiassen zouden komen, de Koning Moshiach ben David, en de lijdende dienaar Moshiach Ben Joseph. Helaas zagen de rabbijnen niet dat één Messias beide zendingen zou volbrengen.


Christelijke profetie - De Joodse Messias staat voor de deur en klopt aan
De Christelijke profetie werd inderdaad vervuld door de Joodse Messias. Yeshua bezocht 2000 jaar geleden de "verloren schapen van het Huis van Israël". Hij kwam - zoals Jesaja hoofdstuk 53 zo duidelijk verwoordt - om te sterven en te lijden voor de zonden van het Joodse volk. Hij kwam naar het volk Israël binnen, maar werd afgewezen. Al hadden zij in hun heilige boeken het Woord van God en meer dan 300 beschrijvingen van de Messias en Zijn komst, toch misten zij Hem. Hierdoor kon het goede nieuws van Gods Koninkrijk zich ook tot in de wereld van de heidenen verspreiden; al 2000 jaar lang zijn zowel Joden als niet-Joden bij elkaar gekomen in de Moshiach. Zij kijken allen uit naar Zijn spoedige terugkeer als heersende Koning, net zoals de rabbijnen altijd al hadden verwacht.

Hoewel het Joodse volk Yeshua afwees toen Hij kwam, heeft God toch altijd een "restant" van gelovige Joden voor Zichzelf behouden. Ikzelf en duizenden andere hedendaagse Joden hebben Yeshua als hun Heer en Redder en Moshiach ontvangen. We zijn gezegend met een "nieuw leven" in Hem en wij kijken uit naar het eeuwige leven met Hem in Gods hemelse Koninkrijk.

Ik ben mij ervan bewust dat dit nogal wat is om te verteren. Ik geloof dat Gods Geest (de Ruach HaKodesj) jou naar deze informatie heeft toegetrokken. Ik bid dat jij zult doorgaan met je onderzoek van het bewijs dat voorhanden is en dat aangeeft dat Jezus de Messias is. Onthoud de woorden van Yeshua: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij." Mogelijk staat Yeshua, de Joodse Messias, op dit moment aan de deur van jouw hart! Denk daar eens over na! Open de deur en laat Hem binnen!

Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden