Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Bijbelprofetie


Bijbelprofetie - Voorspelling of bedrog?
Bieden profetieën in de Bijbel overtuigend bewijs voor de Goddelijke inspiratie van de Bijbel, of zijn ze niets meer dan een slim opgezet bedrog? Hoe vergelijken de Bijbelse profetieën zich tot de wereldse geschiedenis? De Bijbel verklaart: "Voer jullie rechtsgeding, zegt de HEER, lever overtuigende bewijzen.... Kom ermee voor den dag en vertel ons wat er gebeuren zal.... Licht ons in over wat komen gaat... geef ons aanwijzingen over de toekomst, dan weten wij dat jullie goden zijn....Maar nee, jullie zijn minder dan niets en jullie daden hebben geen enkele waarde; verafschuwd wordt ieder die voor jullie kiest" (Jesaja 41:21-24). Kan de God van de Bijbel Zijn eigen uitdaging aan?


Bijbelprofetie - Het boek Daniël
Het boek Daniël is een verbazingwekkend voorbeeld van Bijbelse profetie. Het boek beweert ergens in de 6e eeuw voor Christus geschreven te zijn, maar sceptici staan erop dat het boek geschreven moet zijn na de beschreven gebeurtenissen, omdat de voorspellingen in het boek zo nauwkeurig en gedetailleerd zijn. Zij beargumenteren dat het ergens na 160 voor Christus moet zijn geschreven. Maar Flavius Josephus, de historicus aan het hof van drie opeenvolgende Romeinse keizers, schreef dat Alexander de Grote een kopie van Daniël ontving toen hij in de herfst van 332 vóór Christus Jeruzalem annexeerde ("Joodse Oudheden", hoofdstuk viii, paragrafen 3-5). Bovendien werd de vertaling van de Septuagint (de "LXX") van het Hebreeuws naar het Grieks in de 3e eeuw voor Christus door koning Ptolemaeus Philadelphus verordend (volgens "pseudo-aristeas" én Josephus in "Joodse Oudheden", hoofdstuk ii). Daniël is een onderdeel van deze LXX vertaling. Het boek Daniël is bovendien opgenomen in de Dode Zee-rollen die dateren uit ongeveer 200 voor Christus (het oudste manuscript van Daniël, 4Q114, dateert uit de late 2e eeuw voor Christus).


Bijbelprofetie - Daniël 11
Nu we de geloofwaardigheid van de datering van Daniël hebben vastgesteld, kunnen we de Bijbelse profetie uit hoofdstuk 11 van dat boek vergelijken met de alom aanvaarde wereldse geschiedenis. Het boek Daniël beschrijft het lot van het Griekse Rijk met ongelooflijke precisie. Daniël beschrijft de verdeling van Alexanders rijk in vier delen na zijn dood, de oorlogen tussen twee van deze gebieden, Egypte en Syrië, en de gevolgen die deze conflicten zouden hebben op Israël. In feite werd een groot aantal van deze oorlogen gestreden om de controle over Palestina (Israël). De Syrische koningen worden de "koningen van het Noorden" genoemd (dat wil zeggen, noordelijk van Israël omdat de profetie wordt gegeven vanuit het Israëlische perspectief); de Egyptische koningen worden de "koningen van het Zuiden" genoemd (ten zuiden van Israël). Laten we nu eens door de eerste 20 verzen lopen om dit te verduidelijken. Elke passage wordt gevolgd door de wereldse geschiedenis die tussen haakjes wordt weergegeven. Er zijn diverse online encyclopedieën beschikbaar, waarin je alle informatie die nu volgt zelf kan opzoeken als je daarin geïnteresseerd bent.

Daniël 11:1-2: "In het eerste jaar van Darius de Mediër steunde en beschermde ik hem. En nu zal ik je de waarheid vertellen. Er zullen nog drie koningen in Perzië opstaan, en de vierde zal een grotere rijkdom bezitten dan alle eerdere. Als hij door zijn rijkdom macht verworven heeft, zal hij alles en iedereen opzetten tegen het Griekse rijk."

[Darius de Mediër was stadhouder van Babylon gedurende de heerschappij van Cyrus II (die ook bekend stond als Cyrus de Grote en ongeveer van 550-530 voor Christus regeerde. Opmerking: de data die hier worden gegeven representeren de duur van de heerschappij, niet de feitelijke levensduur van de heerser). De drie koningen die Cyrus opvolgden waren Cambyses II (530-521 voor Christus), Smerdis (521 voor Christus) en Darius I (521-485 voor Christus), zoon van Hystaspes. De vierde koning, Xerxes (486-465 voor Christus), die uitblonk in rijkdom en macht, voerde een uitgebreide oorlogscampagne tegen Griekenland.]

Daniël 11:3-4: "Daarna staat er een heldhaftige koning op, die met groot gezag regeert en doet wat hij wil. Maar nauwelijks is hij opgestaan, of zijn koninkrijk stort ineen en wordt opgedeeld naar de vier windrichtingen. Zijn rijk valt niet aan zijn nakomelingen toe en is niet zo machtig als toen hijzelf heerste, want het wordt uiteengerukt, het komt aan anderen dan de zijnen toe."

[De "heldhaftige koning" was Alexander de Grote (336-323 voor Christus) die, kort nadat hij het Perzische Rijk had veroverd, op 32-jarige leeftijd plotseling overleed. Zijn rijk werd niet aan zijn kinderen nagelaten (zij werden vermoord), maar werd verdeeld onder zijn generaals (de Diadochi). Vier kleinere koninkrijken vormden zich uit het puin van Alexanders rijk: Griekenland, Klein-Azië, Syrië en Egypte.]


Read Bijbelprofetie Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden