Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Wat is profetie?

QUESTION: Wat is profetie?

ANSWER:

Volgens het woordenboek is profetie "het voorspellen of voorzien van dingen die nog moeten plaatsvinden". Profetie is wat door een profeet wordt verkondigd, in het bijzonder een door God ingegeven voorspelling, aanwijzing of waarschuwing. Profetie kan dus gezien worden als een Goddelijk geïnspireerde uiting of openbaring. Profetie is dus een handeling van een profeet. God heeft ons een manier gegeven om de echtheid van een profeet en zijn profetie te verifiëren: "'Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.' Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt" (Deuteronomium 18:20-22). Om de echtheid van een profetie te bevestigen, gaven profeten daarom vaak in dezelfde passage een profetie over de nabije toekomst en een profetie over de verre toekomst, zonder hierbij aan te geven dat de twee profetieën betrekking hadden op twee verschillende tijdsperioden of twee verschillende individuen. De "korte termijn profetie" werd vervolgens tijdens het leven van de profeet zelf vervuld, wat garant stond voor de echtheid van de "lange termijn profetie".

In profetie staat de profeet voor het volk om Gods beeld op de geschiedenis te geven. Mozes staat bekend als de eerste grote profeet. Hij en alle andere profeten waren een voorbode van de Grote Profeet; de gekozen Messias, de Christus. "Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen" (Deuteronomium 18:15-19). Dit is belangrijk omdat deze passage een gesprek tussen Mozes en God beschrijft, waarin God zegt dat Hij een "Profeet als u" zal voortbrengen. Dat dit uitdrukkelijk betrekking heeft op de HEER Jezus Christus, wordt in het Nieuwe Testament bevestigd:
  • "Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij." (Johannes 1:21).
  • "Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’" (Johannes 1:45)
  • "Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’" (Johannes 6:14).
  • Zie ook Handelingen 3:22-23 en Handelingen 7:37.

De waarheid van de Bijbelse profetieën wordt bewezen door de letterlijke vervulling van 44 Oudtestamentische profetieën over de komende Messias tijdens de eerste komst van de HEER Jezus Christus, zoals gedocumenteerd in het Nieuwe Testament. Aan het begin van de openbare bediening van Jezus las Hij Zelf een profetie over Hemzelf voor. "De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen" (Lucas 4:18-19). Dit is een citaat van een profetie uit het boek Jesaja: "De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten" (Jesaja 61:1-2). De HEER Jezus leest alleen het gedeelte van deze profetie dat over Zijn eerste komst als de lijdende dienaar gaat, maar niet het laatste gedeelte van Jesaja 61:2 dat Zijn wederkomst - Zijn heerlijkheid en Zijn oordeel - beschrijft. Wat is profetie? God vertelt de mens dat de geschiedenis en de toekomst in Zijn handen liggen! Het is Zijn verhaal!

Leer nu meer over Bijbelprofetie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden