Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

God spreekt

QUESTION: Hoe spreekt God tot Zijn profeten?

ANSWER:

Wanneer ik de woorden lees van de machtige profeten van God - de woorden van Jesaja, Daniël, Jeremia - dan ontkom ik niet aan de vraag: Hoe sprak God tot Zijn profeten? Deze mannen, wier woorden met helderheid en kracht weerklinken, spraken en het werd bewaarheid. Maar hoe ontvingen zij hun boodschap? Aan de ene kant ben ik jaloers op de tijden waarin zij leefden en de manier waarop God Zijn liefde, Zijn wil en Zijn waarheid aan hen communiceerde. Ik verlang ernaar om God op dezelfde manier te horen! Maar aan de andere kant weet ik dat ik ook zou beven en door angst bevangen zou zijn, als ik oog in oog zou staan met de heiligheid van de Almachtige God.

Hoe sprak God tot Zijn profeten? God sprak op een directe manier tot Zijn profeten door middel van visioenen en dromen. Deze waren effectief, duidelijk en helder. Na hun ontwaken konden de profeten precies vastleggen wat zij hadden gezien en gehoord. Soms kan ik zelf mijn eigen dromen herinneren. Ze zijn vaak heel levendig en krachtig, maar nadat ik wakker ben geworden gaan ze meestal verloren in een waas of worden ze zo versnipperd, dat ik weet dat zij slechts thuishoorden in de nachtelijke wereld van slaap en rusteloosheid. Maar wanneer God tot Zijn profeten sprak, vond er geen versnippering plaats. Elk visioen was gevuld met een levendige helderheid, niet met verwarring; minutieuze details werden via duidelijke beelden en heldere woorden ontvangen.

Lees wat Jesaja schreef toen hij uit een droom ontwaakte: "Ik zag de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’" (Jesaja 6:1b-3 NBV). Na zijn ontwaken was elke herinnering scherp en helder. De woorden hadden nog steeds een krachtige weerklank.

Steeds weer, profeet na profeet, vond de communicatie tussen God en Zijn profeet volgens hetzelfde patroon plaats. "In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus..." (Daniël 7:1). Hij schrijft verder: "In het derde regeringsjaar van koning Belsassar kreeg ik, Daniël, na het visioen dat ik eerder had ontvangen weer een visioen. In dat visioen - ik bevond me op dat moment in de burcht van Susa, in de provincie Elam - stond ik bij het Ulaikanaal." (Daniel 8:1-2)

Ongeacht wie de profeet was en ongeacht wat de boodschap was, God bleef tot Zijn profeten spreken via unieke visioenen en dromen waarin zij Gods stem hoorden, de ontvouwing van Gods plan zagen en vervolgens elk detail getrouw vastlegden, zodat wij ze konden lezen, zien en kennen. Hoe sprak God tot Zijn profeten? Hij sprak met een liefde die verlangde om gehoord, gezien en gekend te worden. Deze zelfde liefdevolle woorden zijn tegenwoordig op de geschreven bladzijden van de Bijbel aangebracht en wensen tot jouw eigen hart te spreken.

Hoe spreekt God vandaag de dag tot ons? Leer meer.

Leer meer over Bijbelse profetieën!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden