Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Wie schreef de Bijbel?


Wie schreef de Bijbel - Een brief van God
“Wie schreef de Bijbel?” is een vraag die ongetwijfeld gesteld wordt door veel mensen die niet onbekend zijn met de invloed die dit boek heeft gehad op honderden miljoenen mensen over de hele wereld. De Bijbel geeft ons richting in onze reis door het leven, zelfs tot in de eeuwigheid, maar leidt ons ook tot een relatie met de God van het heelal. Het is een historisch boek dat door de archeologie wordt ondersteund en een profetisch boek dat al zijn beweringen tot dusver heeft waargemaakt. In het licht van al deze feiten, is "Wie schreef de Bijbel?" een cruciale vraag die een serieus onderzoek en een serieus antwoord verdient. De Bijbel is Gods brief aan de mensheid, verzameld in 66 boeken die door 40 door God geïnspireerde auteurs zijn geschreven. Deze schrijvers komen uit alle bevolkingslagen (onder hen bevonden zich bijvoorbeeld koningen en vissers) en beslaan een periode van tenminste 1500 jaar. De beweringen van de Bijbel mogen dan wel erg dramatisch (en voor sommigen onrealistisch) lijken, maar een zorgvuldige en eerlijke bestudering van de Bijbelse teksten zal laten zien dat ze waar zijn.


Wie schreef de Bijbel? - Bewijs voor Goddelijke inspiratie
“Wie schreef de Bijbel?” is een vraag die met zekerheid beantwoord kan worden, als we de Bijbelse teksten beschouwen in het licht van het externe, ondersteunende bewijs. 2 Timoteüs 3:16 zegt: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd". In 2 Petrus 1:20-21 herinnert Petrus de lezer eraan "dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” De Bijbel zelf vertelt ons dat God de Auteur is van Zijn boek.

Maar God geeft ons meer dan alleen beweringen in de Bijbel over Zijn Goddelijke hand; hij ondersteunt die beweringen ook met overtuigend bewijs. Het ontwerp van de Bijbel is op zich al een wonder. De Bijbel werd geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar, door een groot aantal verschillende schrijvers, maar toch brengt elk Bijbelboek consequent dezelfde boodschap over. Deze 66 boeken handelen over geschiedenis, profetie, poëzie en theologie. Ondanks hun complexiteit, verschillen in schrijfstijlen en tijdsverschillen, stemmen de boeken van de Bijbel op wonderbaarlijke wijze met elkaar overeen wat betreft hun thema, beschreven feiten en kruisverwijzingen. Geen enkel mens zou zo'n ingewikkelde verzameling boeken over een periode van 1500 jaar kunnen plannen. De Bijbelse manuscripten (vergeet niet dat er tot 1455 geen drukpersen bestonden) hebben de tand des tijds doorstaan, ondanks de inwerking van de elementen, vervolgingen en tijd. De meeste teksten uit de oudheid, die op zwakke materialen zoals papyrus werden geschreven, zijn volledig vergaan. En toch zijn veel kopieën van het Oude Testament bewaard gebleven. De "Dode Zee-rollen" bevatten bijvoorbeeld alle boeken van het Oude Testament, met uitzondering van Ester, en worden gedateerd tot voor de tijd van Christus. Maar kijk nu eens naar "De Gallische Oorlogen" van Julius Caesar. Hiervan zijn slechts tien kopieën bewaard gebleven. Deze werden ongeveer 1.000 jaar na de gebeurtenissen geschreven. Maar er bestaan meer dan 24.000 manuscripten van het Nieuwe Testament, waarvan de oudste kan worden gedateerd tot minder dan 24 jaar na Christus.

De Bijbel bekrachtigt zijn Goddelijke auteurschap ook door middel van vervulde profetieën. Een verbijsterend aantal van 668 profetieën is reeds vervuld. Er is nooit bewezen dat een enkele Bijbelse profetie onjuist was (er zijn er drie onbevestigd). Een eerlijke bestudering van de Bijbelse profetieën zal het Goddelijke auteurschap van de Bijbel overtuigend bewijzen. Bovendien worden de Bijbelse verslagen door de archeologie bevestigd (of op zijn minst ondersteund). Geen enkel ander heilig boek komt ook maar in de buurt van de Bijbel wat betreft het aantal bewijsstukken dat zijn Goddelijke auteurschap ondersteunt.


Wie schreef de Bijbel? - Een vraag met eeuwige waarde
“Wie schreef de Bijbel?” is werkelijk een vraag die ieder mens zichzelf zou moeten stellen. Als de Bijbel inderdaad het Woord van de levende God is, dan kan geen enkel boek ons meer inzicht in ons leven geven, of meer hoop voor de toekomst, of een beter pad naar een relatie met God. Onderzoek de Bijbel met openheid en eerlijkheid en ontdek voor jezelf wat de Schepper van het universum jou wil vertellen!


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden