Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Is de Bijbel relevant?


Is de Bijbel relevant - een onveranderde norm
Is de Bijbel relevant voor mijn leven? Kan een boek dat meer dan 1900 jaar geleden geschreven werd, iets bijdragen aan onze huidige omstandigheden en worstelingen? De Bijbel is de onafhankelijke bron van Gods openbaringen en is nog steeds van toepassing op dingen die in de hedendaagse wereld spelen. Dit boek bevat Gods plan voor de mensheid – nu en in de toekomst.

De Bijbel dient als beveiliging tegen valse leer en geeft Gods leiding bij een veelheid van onderwerpen. Bovendien beantwoordt de Bijbel vragen van de mensheid over de zin van het leven, persoonlijke bestemming of waarom we geboren zijn. De Bijbel geeft ons antwoorden op hoe we zin/richting aan ons leven kunnen ontdekken, beproevingen en kwalen kunnen doorstaan, harmonie met anderen kunnen bereiken en verlossing kunnen verkrijgen. Deze zaken horen tot de meest belangrijke van alle menselijke vragen.

Hebreeën 4:12 legt uit: “Want levend en krachtig is het Woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” De apostel Johannes zegt: “De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid” (1 Johannes 2:17).

Culturen en maatschappijen veranderen voortdurend, maar de Bijbel bewijst dat God niet verandert. Hebreeën 13:8 herinnert ons eraan: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” Hoewel niet elk beeld uit de Bijbel vandaag de dag nog actueel is, bevatten de beschreven situaties zeker Gods waarheid en leiding, en die kunnen door elke generatie toegepast worden. Zijn Woord geeft ons een onveranderlijke norm waarmee wij een beter, gezegend en rechtvaardig leven kunnen bereiken.


Is de Bijbel relevant - de juistheid
Een zeer belangrijke factor in de vraag of de Bijbel relevant is, is de juistheid van het boek. In hoeverre sluit het aan op hedendaagse archeologische ontdekkingen, de geschiedenis, manuscripten, enzovoorts?

  • Archeologie - In de klassieke verhandeling van Josh McDowell over historisch bewijs dat de echtheid van de Bijbel ondersteunt, staat de volgende uitspraak van de vermaarde archeoloog Nelson Glueck: "Er kan met zekerheid gesteld worden dat er nooit een enkele archeologische ontdekking is gedaan die een Bijbelse verwijzing als onjuist bevonden heeft."1

  • Geschiedenis – De Bijbel beschrijft plaatsen, mensen en gebeurtenissen op verschillende detailniveaus. Het boek is in principe een historisch verslag over het volk van God gedurende duizenden jaren. Dr. John McRay, professor in Nieuwtestamentische leer en Archeologie aan de Wheaton Universiteit in Illinois, legt uit over een van de auteurs van de Bijbel: "Over het algemeen vinden zowel progressieve als conservatieve wetenschappers dat Lucas heel nauwkeurig is als geschiedkundige. Hij weet veel en is welsprekend; zijn Grieks is van bijna klassieke kwaliteit, hij schrijft als een hoog opgeleid iemand, en archeologische ontdekkingen tonen keer op keer aan dat het klopt wat Lucas te vertellen heeft."2

  • Bewijs uit Bijbelmanuscripten – De Bijbelse manuscripten blijken in vergelijking met andere geschriften uit de oudheid veruit de best bewaarde literaire werken van de hele oudheid te zijn. F.F. Bruce zegt hierover: “Er is nergens in de wereld een verzameld literair werk uit de oudheid te vinden dat zo’n rijkdom aan goede tekstuele getuigenissen geeft als het Nieuwe Testament.”3

  • Profetie – De schrijver Randall Niles zegt: “Ik heb meer dan 1000 profetieën ontdekt in de Bijbel. Daarvan zijn een verbazingwekkende 668 reeds vervuld, en er is er nog nooit één onwaar gebleken (drie lijken onbevestigd te zijn). De andere richten zich op gebeurtenissen die in de toekomst nog moeten gaan gebeuren.”4


Is de Bijbel relevant - wijsheid en openbaring
De Bijbel is de meest relevante hulpbron die wij kunnen raadplegen wanneer we wijsheid en openbaring zoeken. “Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust” (2 Timoteüs 3:16-17).

Godvruchtige wijsheid komt niet alleen voort uit kennis van wat er in de Bijbel staat, maar van de toepassing van die kennis op het leven. Zo ontving Noach bijvoorbeeld instructies om de Ark te bouwen. Hij hoorde welk type hout hij moest gebruiken en welke afmetingen de Ark precies moest hebben. Wat zou er gebeurd zijn als hij, na al deze aanwijzingen van God ontvangen te hebben, niet aan boord van het schip was gestapt? Noach ontving niet alleen de wijsheid om het te bouwen, maar ook om te luisteren naar de oproep om “aan boord” te gaan.

Middels Zijn Woord geeft God ons wijsheid en openbaring. Wij hebben de vrijheid om te kiezen of we wel of geen aandacht besteden aan wat Hij ons biedt. De relevantie van de Bijbel toont ons wat God biedt, in het bijzonder de openbaring van het Evangelie van Jezus Christus en alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Als je Hem nog niet kent, nodig Hem dan vandaag uit in jouw leven.

“De Bijbel bevat een grote hoeveelheid nauwkeurige en relevante informatie. De belangrijkste boodschap van de Bijbel – de verlossing van de mens – is universeel en eindeloos toepasbaar op de mensheid. Gods Woord zal nooit verouderd raken, vervangen worden of verbeterd worden. Culturen veranderen, wetten veranderen, generaties komen en gaan, maar het Woord van God is vandaag de dag net zo relevant als toen het werd geschreven. Niet alle Schriftteksten zijn noodzakelijkerwijs voor ons in het heden van toepassing, maar alle Schriftteksten bevatten de waarheid die wij tegenwoordig in onze levens kunnen, en zouden moeten, toepassen.” – www.GotQuestions.org/Nederlands


Leer meer!

Voetnoten:
1 McDowell, Evidence that Demands a Verdict Here's Life Publishers Inc., 1979, p. 65.
2 John McRay, geciteerd door Lee Strobel, The Case For Christ, Zondervan, 1998, p. 129.
3 F.F. Bruce, The Books and the Parchments: How We Got Our English Bible, Fleming H. Revell Co., 1950, 178.
4 Randall Niles, https://www.allaboutthejourney.org/dutch/bijbelse-profetie.htmWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden