Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Hoe de Bijbel te begrijpen?


Hoe de Bijbel te begrijpen - Het Woord werd mens
Ontdekken hoe je de Bijbel kunt begrijpen is voor veel mensen een grote uitdaging. Niemand wil onwetend overkomen door te vragen: “Ik snap dit niet. Wat betekent het?” Toch verzekert de Bijbel ons ervan dat we de betekenis van Gods Woord met helderheid kunnen bevatten. “Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig” (Spreuken 2:6).

We proberen dagelijks om de dingen te begrijpen die onze gedachten en onze lichamen beïnvloeden. Maar we beschrijven een gezellig etentje niet met de woorden “innemen, kauwen en slikken”. Die woorden beschrijven de handeling wel nauwkeurig, maar ze missen enthousiasme, creativiteit en uniciteit. De Bijbel overspoelt ons met wonderbaarlijke woorden als “eeuwigdurend, glorieus, stralend, trouw en genadig”. Al deze woorden geven ons inzicht in de aard van God. Daardoor willen wij onze honger stillen naar meer kennis van God, terwijl we tegelijkertijd van de goedheid van God mogen proeven en genieten. Laten we dus leren hoe we kunnen “smullen” van de Schrift, zodat we voldaan kunnen zijn.

In 2 Timoteüs 2:15 daagt Paulus ons uit om “Gods woord van de waarheid op de juiste manier te leren, uit te leggen en toe te passen”. Een manier om dit te doen is door een enkel woord als startpunt te kiezen, bijvoorbeeld het woord “brood”. Jezus zei: “IK BEN het brood dat leven geeft” (Johannes 6:48). De eerste stap naar een goed begrip van deze uitspraak is het stellen van enkele eenvoudige vragen. Is Jezus’ verwijzing naar “brood” vandaag de dag nog van toepassing? Waarom gebruikte Jezus dit bepaalde voedsel om Zichzelf mee aan te duiden?

Duizenden jaren geleden was brood in het Midden-Oosten het allerbelangrijkste voedsel dat beschikbaar was. Hierdoor werd het als synoniem gebruikt voor “leven”. Net zoals God in de woestijn manna had geschonken, het “brood van de hemel”, om de honger van de Israëlieten te stillen, zo zou Jezus het grootste verlangen van de mens bevredigen: eeuwig leven voor de mensen die in Hem geloven (Johannes 6:51).

Maar stel nu eens dat je niet bekend bent met de gevallen waarin “brood” een belangrijke rol speelt in de Bijbel? Een zogenaamde concordantie is dan een waardevol hulpmiddel dat je meer inzicht in de Bijbel kan verschaffen.1 Met zo’n concordantie ontdekken we op zijn minst vijf Schriftteksten waarin “brood” een belangrijke bijdrage levert aan ons begrip van de aard van God, zoals die door Zijn Zoon Jezus Christus werd geopenbaard.

  • “Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je óók nodig om te leven” (Matteüs 4:4). Een mens kan niet leven zonder Gods macht, bescherming en voorziening.

  • “Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen. Hij keek naar de hemel, zegende de broden en vissen en brak ze in stukken. Die gaf Hij aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen” (Lukas 9:16). Toen Jezus 5.000 mensen te eten gaf, liet Hij zien dat God ons niet alleen voedt, maar dat Hij overvloedig tegemoet komt aan al onze behoeften.

  • “Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben” (Lukas 11:3). Net zoals wij afhankelijk zijn (of waren) van onze ouders, zo kunnen we voortdurend op onze hemelse Vader vertrouwen.

  • “Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan hen. Hij zei: ‘Neem dit en eet het. Het is mijn lichaam’” (Markus 14:22). Jezus gehoorzaamde Zijn Vaders wil; Zijn lichaam werd een offergave voor onze zonden.

  • “Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God” (Johannes 6:33). Brood zelf is levenloos, maar Jezus is het levende en eeuwige brood.
Uit deze verzen kunnen we concluderen dat “brood” op een symbolische manier gebruikt werd: het werd gebruikt om te wijzen op Gods voorziening vanuit de hemel, via Jezus Christus, in de onophoudelijke lichamelijke en geestelijke behoeften van de mens.


Hoe de Bijbel te begrijpen - Het hart van de zaak
Kortere stukjes van de Bijbel lezen kan ons helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Stel dat we Psalm 23 lezen, een heel bekende tekst. Kinderen leren deze psalm vaak uit het hoofd op de zondagsschool. De woorden worden een gebed dat de verontruste ziel verfrist. Psalm 23 resoneert in het hart omdat het een bevestiging is van Gods liefde, bescherming en trouw.

Lees eerst langzaam elk vers. Neem elke hemelse “kruimel” in je op. Lees de psalm vervolgens hardop en let dan in het bijzonder op de zinnen die een emotionele reactie in je oproepen of je doen denken aan een persoonlijke behoefte, zoals:

  • Rust van moeilijke omstandigheden?
  • Troost en gezelschap?
  • Herstel van een gebroken geest?
De psalmist David werd “een man naar Gods hart” genoemd. De herdersjongen die koning werd, was zelf heel vertrouwd met Gods erbarmen, rechtvaardigheid en vergeving. Het is niet verrassend dat Davids zoon Salomo ons het volgende advies gaf: “Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid” (Spreuken 3:5). Ook al had God hem wijsheid geschonken, toch realiseerde koning Salomo zich dat een nederig hart naar begrip van Gods bedoelingen leidt. God kent elk hart en wil het voeden en onderhouden met de kennis van Hemzelf. Vertrouw op de Heer en vraag Hem om wijsheid. “Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen” (Jeremia 29:12-13).


Hoe de Bijbel te begrijpen - De volgorde
We weten dat de mens een bepaald patroon volgt in het leerproces. We verkrijgen kennis, wat tot begrip leidt en uiteindelijk wijsheid biedt. Maar Gods wegen zijn hoger en op een bovennatuurlijke manier ontworpen om Zijn kinderen optimaal voordeel te bieden. Spreuken 2:6 herinnert ons hieraan: “Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig.”

Let op het verschil in volgorde in vergelijking met het menselijke leerproces: eerst wijsheid, dan kennis en begrip (Spreuken 2:10; Jesaja 11:2). De dichters en wijsgeren van de Bijbel legden een verband tussen wijsheid enerzijds en de aard van God en Zijn machtige, eeuwige woord anderzijds. Wijsheid was zelfs de metgezel van God toen Hij alles schiep (Job 28:20-27). Wanneer we mediteren over Gods Woord, dan schenkt dat ons wijsheid en een dieper begrip van de Schriftteksten, wat zal resulteren in een groeiende kennis, terwijl we Zijn geboden gehoorzamen (Psalm 119:97-102).

De psalmist had de smaak van Gods Woord te pakken: “Uw woorden zijn heerlijk, nog heerlijker dan honing in mijn mond” (Psalm 119:103). Welk voordeel zul jij halen uit het rijke voedsel van de Schrift? Net zoals ons spijsverteringssysteem voedingsstoffen geeft aan ons lichaam, zo belooft God dat Hij onze gedachten, ons hart en onze ziel zal voeden. Vanaf het allereerste begin heeft God er altijd al naar verlangd dat wij Hem beter leren kennen. Een begrip van de Bijbel laat ons zien wie God is en geeft ons een correct begrip van Hem; hier op aarde en in de eeuwigheid.

Leer meer!

Voetnoten:
[1] Een concordantie is het beste hulpmiddel wanneer je afzonderlijke woorden in de Bijbel wilt bestuderen. Het is eigenlijk een alfabetische woordenlijst; van elk woord in de lijst wordt vermeld in welke Bijbelverzen het woord voorkomt. Op die manier kun je elk vers opzoeken en de context begrijpen waarin dat woord gebruikt wordt. Sommige Bijbels hebben een eigen concordantie die specifiek op die vertaling van toepassing is. Sommige concordanties zijn zo klein als een zakwoordenboek met daarin alleen de bekendste verzen, maar er bestaan ook uitgebreidere versies met vermelding en vertalingen van de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse woorden. Een voorbeeld hiervan is de bekende (Engelstalige) Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. Natuurlijk zijn er ook online concordanties beschikbaar.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden