Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Verbonden in de Bijbel


Verbonden in de Bijbel - Inleiding
Schriftgeleerden wijzen op zeven belangrijke verbonden in de Bijbel. Drie van deze verbonden werden door God gesloten met Israël als natie. Deze worden vaak de onvoorwaardelijke verbonden genoemd, omdat deze niet afhankelijk zijn van Israëls gehoorzaamheid. De voorwaardelijke verbonden hebben de garantie dat God Zijn aandeel zal nakomen wanneer aan de menselijke vereisten tegemoet is gekomen.

Het woord verbond ("berit in Hebreeuws en "diathéké" in Grieks) betekent “een overeenkomst” of “een overeengekomen regeling”.


Verbonden in de Bijbel – De onvoorwaardelijke verbonden
De onvoorwaardelijke verbonden in de Bijbel zijn:

  • Het Abramitische Verbond: Dit verbond is vastgelegd in Genesis 12:1-3, 6-7; 13:14-17, 15; 17:1-14; 22:15-18. God belooft dat Hij Abrahams naam groot zal maken en zijn nakomelingen talrijk, en dat Abraham de vader van vele naties zal zijn. God definieerde ook de geografische grenzen van het land dat Hij aan Abraham zou geven voor zijn natuurlijke nakomelingen.
  • Het Palestijnse Verbond: Deuteronomium 30:1-10 is een uitbreiding van de belofte van het land in het Abramitische Verbond. Het volk was God ongehoorzaam en werd over de hele wereld uiteengeslagen (Deuteronomium 30:3-4). Vers 5 vertelt ons dat God het volk weer als natie zou herstellen en hen voorspoed zou geven.
  • Het Davidische Verbond: Je kunt dit verbond lezen in 2 Samuël 7:8-16. Ook dit verbond is een uitbreiding van een gedeelte van het Abramitische Verbond, maar dit keer met betrekking tot het “zaad” van Abraham. God beloofde David dat zijn zaad (zijn natuurlijke nakomelingen) voor altijd zou voorbestaan. Er komt een dag waarop Jezus, een nakomeling van David, als koning zal heersen.
  • Het Noachitische Verbond: Dit verbond kan worden gevonden in Genesis 9. God beloofde dat hij de wereld nooit meer met een zondvloed zou verwoesten en al het leven zou vernietigen. Een regenboog werd gegeven als een teken van dit verbond.


Verbonden in de Bijbel – De voorwaardelijke verbonden
De voorwaardelijke verbonden in de Bijbel zijn:

  • Het Adamitische Verbond: Dit verbond bestaat uit twee gedeelten — het Verbond van Eden (Genesis 1:26-30; 2:16-17) en het Adamitische Verbond (Genesis 3:15). Het eerste deel heeft betrekking op de verantwoordelijk van de mens voor de schepping en de boom van de kennis van goed en kwaad. Het tweede deel omvat de vervloekingen vanwege de zonden van Adam en Eva, maar ook de door God aangeboden oplossing voor die zonde.
  • Het Mozaïsche Verbond: Dit voorwaardelijke verbond staat in Deuteronomium en in Exodus. Het bevat de 10 geboden (Exodus 20) en de rest van de geboden van de wet. De geschiedenisboeken van het Oude Testament laten zien hoe Israël soms gehoorzaam, soms ongehoorzaam was aan de wet.
  • Het Nieuwe Verbond: Dit verbond (Jeremia 31:31-34) werd eerst met Israël en vervolgens met de hele mensheid gesloten. Het is Gods belofte dat Hij, door middel van de Messias, zonden zal vergeven. Zowel Joden als niet-Joden kunnen bevrijd worden van de straf voor de zonde en ervoor kiezen om gered te worden door in Jezus Christus te geloven.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden