Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Het Nieuwe Verbond


Het Nieuwe Verbond - De omschrijving
Het Nieuwe Verbond verwijst naar de nieuwe belofte die God gedaan heeft aan Zijn volk. Het woord dat in het Nieuwe Testament van de Bijbel gebruikt wordt, is een vertaling van het Griekse woord "diatheke", hetgeen betekent: “een contract of testament.” Een hele eenvoudige uitleg van Gods Nieuwe Verbond met de mens is dat Hij hiermee de genade schenkt waarmee Hij de mens met Zichzelf verzoent. Door een offer wordt verzoening voor opstandigheid en zonde gedaan als betaling voor ongerechtigheid.


Het Nieuwe Verbond – Het oude verbond
Om het Nieuwe Verbond beter te begrijpen, helpt het als je ook iets weet over het oude verbond. In het Oude Testament zei God (eenvoudig weergegeven): “Dit is Mijn wet, houd je daar aan en wees Mijn volk.” Door Zijn volk moest de wereld God leren kennen. Maar zij hielden zich niet aan hun deel van de afspraak; zij konden zich er niet aan houden. Mensen kunnen zich niet eens aan hun eigen menselijke wetten houden.

Het oude verbond liet zien dat hoewel God volmaakt is, de mens dat niet is. Geen enkele mens kan de wet vervullen, maar God kan dat wel en deed dat ook, waarmee Hij het Nieuwe Verbond tot stand bracht. Gods beloftes worden nooit verbroken (Psalm 105:8; 145:131 en 2 Korintiërs 1:20). Hij kan niet liegen en Hij kan ook Zijn Woord niet breken.

Veel van Gods beloftes zijn al vervuld, zoals we kunnen zien in de onderstaande voorbeelden van Schriftteksten over het oude verbond:

  • Met Noach: Genesis 9:8-13 (belofte met de eerste regenboog)
  • Met Abram [Abraham]: Genesis 15:18; 17:4-8
  • Met Mozes: Exodus 19:1-9 (het Mozaïsch Verbond of de Wet genoemd)
  • Met David: 2 Samuel 7:5-16
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Schriftteksten in de hele Bijbel spreken over de verschillende verbonden die God sloot met Zijn volk. Daaronder waren ook verbonden die later door het Nieuwe Verbond werden vervuld. Hoewel vele van de oude verbonden steeds weer door de mensen verbroken werden omdat de mensen te zwak van geest en vlees waren, zou het Nieuwe Verbond een nieuwe belofte voor de eeuwigheid blijken te zijn.


Het Nieuwe Verbond - Het Woord van de belofte
Gods Nieuwe Verbond werd in het Oude Testament voorzegd in het boek Jeremia, verzen 31:31-33.

    “De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER.”

    “Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij Mijn volk.”
In Hebreeën 8 worden Gods woorden uit Jeremia herhaald (vs. 8-9) en wordt het oude met het nieuwe vergeleken. De nieuwe en betere weg is het Verbond van Genade – de belofte van de verlossing van de macht van schuld en zonde, door het offer van Christus dat ons bij God brengt. Jezus betaalde onze schuld volledig. Vers 6 luidt: “Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat Hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.” Gods wet zal bestaan uit innerlijke beginselen (geschreven in onze harten) die Zijn volk in staat stellen om zich te verheugen in het doen van Gods wil. Dankzij Christus en de Heilige Geest kunnen mensen nu een innige relatie met God hebben.

Omdat we nu onder het Nieuwe Verbond staan, worden we niet meer gestraft voor overtredingen van de oude Wet van Mozes. We hebben de genade van God om ons onze zonden te vergeven. Het is Gods kosteloze geschenk aan ons (Efeziërs 2:8). Johannes 3:17 zegt: “God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.” Om ons daaraan te herinneren, zegt Hebreeën 9:15: “Zo is Hij [Christus] dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.”


Leer meer!

Voetnoten:
1 Aanvulling op Psalm 145:13 uit een Qumran-handschrift, in de meeste vertalingen niet opgenomen: “Betrouwbaar is de HEER in alles wat Hij zegt, heel Zijn schepping blijft Hij trouw.”WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden