Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Het Noachitische Verbond


Het Noachitische Verbond - Het oordeel
Het Noachitische Verbond begint met de omstandigheden die in Genesis 6 beschreven zijn en is het gevolg van de slechtheid van de mens. In de eerste 17 verzen horen we dat de kwade gedachten en het slechte gedrag van de mensen God kwetsten en Zijn hart vervulden van pijn. Zijn geliefde kinderen verwierpen Hem volledig en werden weerzinwekkend en laaghartig. Volgens vers 8 stond alleen Noach bij God in de gunst, omdat hij een rechtschapen man was.

Omdat de mensen op de aarde ondraaglijk verdorven en gewelddadig geworden waren, wilde God er een eind aan maken door alle mensen en Zijn schepping, de aarde, te verwoesten. Maar omdat Noach een goed en rechtschapen man was, instrueert God hem in vers 14 om een ark te bouwen van pijnboomhout. Hij geeft Noach precies aan hoe groot de ark moet worden.

De noodzaak voor dit enorme vaartuig blijkt uit verzen 17-18, wanneer God Zijn verbond met Noach sluit en het als volgt uitlegt: “Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen.” In de rest van het hoofdstuk instrueert God Noach om twee exemplaren van alle levende wezens te verzamelen, voedsel om henzelf en alle dieren mee in leven te houden, en nog meer voedsel om in voorraad te hebben. Noach gehoorzaamde; de zondvloed was in aantocht en toen het moment was aangebroken, zei God Noach om aan boord te gaan van de ark met zijn familie.


Het Noachitische Verbond - De reis
Vanwege het Noachitische Verbond zaten Noach en zijn familie hun tijd uit op het stijgende water terwijl ze volledig op God vertrouwden om hen te beschermen. Je kunt je voorstellen hoe verschrikkelijk de vloed moet zijn geweest terwijl alle mensen en alles wat zij kenden verzwolgen werden door het water. Maar Noach en zijn familie hadden Gods belofte vanwege hun rechtschapenheid, en God zou hen redden om opnieuw te beginnen.

Zij doorstonden de 40 dagen en nachten van stortregens, maar moesten nog eens 150 dagen wachten voordat God een machtige wind liet waaien waardoor het water afnam (Genesis 8:1-3). Noach was 601 jaar oud toen de aarde was opgedroogd en God hem zei dat hij uit de ark moest komen. “Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels” (Genesis 8:20).

God sloot het Noachitische Verbond als een belofte om de aarde te vullen met de mensen en dieren aan boord van de ark. Het belang van Gods belofte wordt nogmaals verzekerd aan Noach en zijn zonen:

  • Genesis 9:8-11: “Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe Ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.’”
  • Genesis 9:12-13: “‘En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats Mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.’”
Dit Verbond liet Gods oneindige genade zien voor allen die heilig zijn en Hem gehoorzamen. De hele mensheid stamt af van Noach en zijn familie. Door de belofte aan Noach zien we de regenbogen als herinnering dat Gods aanbod van genade ook voor ons geldt.


Het Noachitische Verbond - De begunstigden
Zoals het Noachitische Verbond laat zien, is God niet bereid om zondig gedrag en schandelijke ongehoorzaamheid van de mens oneindig voort te laten duren. Hij beloofde om de aarde nooit meer te vernietigen door een zondvloed, maar Hij zal onze ongerechtigheden niet laten voortbestaan. Het volgende oordeel over de ongerechtigheden van de wereld zal dan geen vloed zijn, maar er komt wel een oordeel.

2 Petrus 3:9-10 luidt: “De Heer is niet traag met het nakomen van Zijn belofte, zoals sommigen menen: Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.”

Sinds de tijd van Noachs nakomelingen is ons de gelegenheid gegeven om rechtschapen en gehoorzaam aan God te zijn. Hij biedt ons verlossing aan door middel van het Nieuwe Verbond van Jezus Christus.

  • “God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden” (Johannes 3:17).
  • In Matteüs 24:36-39 zegt Jezus: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.”
Als jij niet voorbereid bent en het Nieuwe Verbond dat God ons gegeven heeft niet aanvaard hebt, zul jij ook vernietigd worden zoals in 2 Petrus staat. Kom vandaag tot inkeer van je zonden, en vraag Jezus om jou te vergeven voordat je verrast wordt door die dag, zoals de mensen in de tijd van Noach waren.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden