Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Het Adamitische Verbond


Het Adamitische Verbond – De zondeval van de mens
Het Adamitische Verbond wordt uitgesproken in Genesis 3:14-19, als gevolg van de eerste zonde van de mens. Deze gebeurtenis staat bekend als de “zondeval van de mens”, omdat de ongehoorzaamheid van Adam en Eva aan God resulteerde in een geërfde zondige natuur in alle volgende generaties.

Toen deze eerste mensen in de hof van Eden werden geplaatst, hadden zij alles wat zij ooit nodig zouden hebben. Het was er prachtig, er was volop voedsel en het ontbrak hen verder nergens aan. De enige beperking die hen werd opgelegd was dat zij niet mochten eten van de boom in het midden van de hof. De slang (Satans vermomming) verleidde de vrouw; zij werd misleid en at van de verboden vrucht van de boom. Vervolgens bracht zij de vrucht naar Adam, die er toen ook gewillig van at, al wist hij dat dat niet toegestaan was.

De meeste mensen kennen dit verhaal wel, maar slechts weinig realiseren zich welke gevolgen dit later zou hebben voor de hele mensheid. God had het stel in verzen 3 en 4 verteld dat zij zouden sterven als zij van de boom zouden eten (Genesis 3:3). Verzet tegen God is een zonde en zonder Zijn vergeving te zoeken wordt onze relatie met God hierdoor verbroken. De dood waar God voor waarschuwde is een komende eeuwige, geestelijke dood. God sprak een vloek uit over de slang en de aarde; het gevolg was een oordeel over de vrouw en de man.


Het Adamitische Verbond – De vloek en het oordeel
Het resultaat van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in de hof is het erfgoed dat aan de hele mensheid is overgeleverd. In Genesis 3:14-15 staat: “Toen zei de HEERE God tegen de slang: 'Omdat u dit gedaan hebt,

 • bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
 • Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
 • En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
 • Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.'”
Toen God zei dat het nageslacht van de vrouw de kop van de vijand zou vermorzelen, terwijl het nageslacht zelf slechts een vermorzelde hiel zou hebben, werd dat gebruikt om de beloofde overwinning van Jezus op Satan te symboliseren (Romeinen 16:20).

“Tegen de vrouw zei Hij (vers 16):
 • 'Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren.
 • Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.'”
Het oordeel over de vrouw hield verband met haar unieke rol als vrouw: het moederschap. Eva's naam betekent feitelijk “leven”. Haar val na de verleiding door Satan illustreert hoe gemakkelijk het is om onszelf van God af te zonderen, terwijl Hij slechts zo weinig van ons vereist.

In vers 17 zei God tegen Adam: “Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: 'U mag daarvan niet eten',
 • is de aardbodem omwille van u vervloekt;
 • met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;
 • dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.
 • In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,
 • totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.”
De straf voor de man bestond eruit dat hij zijn hele leven hard zou moeten werken om te kunnen eten. Adam en Eva werden uit de hof van Eden verbannen, waar alles voor hen beschikbaar was geweest zonder zware arbeid. Hun zonde veranderde alles. Als zij God niet ongehoorzaam waren geweest, dan zouden zij nooit geweten hebben wat het kwaad of de dood was. Maar God voorzag in een manier waarop zij met Hem verzoend konden worden door middel van offergaven.


Het Adamitische Verbond – De vrijkoping
Toen God de slang vervloekte, werd de oplossing – een vrijkoping uit de zonde - in het Adamitische Verbond verzekerd. De vloek was nu onafwendbaar, maar een grote belofte van genade en vergeving werd uitgevaardigd.

Het was niet verkeerd dat Adam en Eva “als God” wilden zijn, in de zin van het weerspiegelen van Zijn karakter. Dat is een goed en waardig doel. Maar het verlangen om zelf “God” te worden en Zijn plaats in te nemen is een opstandigheid tegen God. We zouden dan proberen om onszelf boven Hem te plaatsen. Pas op voor de leugens en het bedrog van Satan. God is oppermachtig en almachtig en kan niet overtroefd worden.

God zei dat er vijandschap zou bestaan tussen de slang en de vrouw, en dat de kop van de slang vermorzeld zou worden. Hier belooft God dat het “nageslacht” of het “zaad” van de vrouw Satan zou verslaan; dat nageslacht is Jezus Christus (Galaten 4:4, 1 Johannes 3:8). Te midden van de vloek wordt Gods genadige geschenk van de redding van de mens door Jezus aangereikt.

Als jij tegen God heb gezondigd, kom dan tot inkeer en vraag Hem om vergeving. Bereid jezelf voor op verleidingen en laat je niet verderven of infecteren door Satans bedrog. Bekleed je met de karakteristieken van God; vraag Hem om jou de kracht te geven om stand te houden wanneer de verleidingen komen.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden