Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Het Palestijnse Verbond


Het Palestijnse Verbond - Wat is het?
Wat sommigen het Palestijnse Verbond noemen, gaat over een “overeenkomst” die God sloot met het Joodse volk zoals beschreven in Deuteronomium 29 en 30:1-10. Dit verbond was een vernieuwing van of toevoeging op het verbond dat eerder met Mozes gesloten was (Deuteronomium 5:3). De Bijbel vertelt ons dat dit eerdere verbond gesloten was met Mozes en uitverkoren Joodse vertegenwoordigers op de berg Sinaï. Maar het was van toepassing op het gehele volk en alle nakomende generaties.

In het Palestijnse Verbond instrueerde de Heer Mozes om de volgende woorden over te brengen (Deuteronomium 29:12-15): “Zo wil Hij u vandaag tot Zijn volk maken, en dan zal Hij uw God zijn, zoals Hij u heeft beloofd en zoals Hij ook uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd. Niet alleen met u, die hier nu ten overstaan van de HEER, onze God, bijeen bent, sluit ik dit verbond, maar ook met degenen die er nu nog niet bij zijn.” Wanneer we Deuteronomium 29 en 30 nader bestuderen, kunnen we meerdere punten van dit aangepaste verbond onderscheiden:

  • Het volk zal verstrooid worden ten gevolge van hun ongehoorzaamheid
  • Hun harten zullen besneden worden
  • In de toekomst zal het volk volledig tot inkeer komen
  • God zal alle Joden terugbrengen naar het Beloofde Land van Israël
  • Hij zal het land herstellen en voor iedereen welvaart brengen
  • God zal Israëls vijanden vervloeken en zij zullen geoordeeld worden
  • Het land zal altijd en onvoorwaardelijk aan de Joden toebehoren


Het Palestijnse Verbond - Het beloofde land
Het Palestijnse Verbond wordt ook wel het “Landverbond” genoemd. Dit is vanwege de belofte die in Deuteronomium 30:1-10 gedaan wordt. Dit deel draait om de bevestiging van het Beloofde Land dat aan Abraham, Isaak en Jakob gegeven is voor alle komende generaties.1 God vertelt het Hebreeuwse volk dat zij moeten gehoorzamen met heel hun hart en heel hun ziel, ongeacht waarheen zij verjaagd zijn: “Dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen.” (Deuteronomium 30:3-5).

Dus waarom noemen sommigen dit verbond het Palestijnse Verbond? De Bijbel rept niet over een Palestijns Verbond. Het is het gebied (en daarbuiten)2 waar nu de natie Israël gevestigd is vanwege Gods specifieke beloftes aan Abraham en zijn nakomelingen via de afstammingslijn van Isaak en Jakob.3

Omdat Ismaël, de halfbroer van Isaak, niet in deze lijn zat voor dit verbond, hebben zijn nakomelingen het gebied altijd fel bevochten. Ismaël (en zijn nazaten) zouden ook zegeningen ontvangen,4 maar zij zouden het land niet in eigendom krijgen. Er was hen beloofd dat zij een groot volk zouden worden. Na verloop van tijd zijn mensen die het Woord van God (en de geschiedenis van het land) niet kennen, in de val gelopen van de propaganda die door de vijand van God rondgestrooid wordt. Daarom is het onjuist om te spreken over het Palestijnse Verbond, maar men doet dat met opzet.

Dit vormt de basis voor alle conflicten aangaande het land Israël vandaag de dag. Iedereen die tegen God is zal er alles aan doen om het verbond dat God gesloten heeft voor het beloofde land van Israël te verdraaien. Maar God is heel vasthoudend ten aanzien van het enige land op aarde dat Hij gevestigd heeft voor specifieke volken. In feite is het heel gevaarlijk om het Joodse volk dwars te zitten, zoals God ons zegt in Genesis 12:3: “Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.”


Het Palestijnse Verbond - Van historie tot vervulling
De beloftes van het zogenaamde Palestijnse Verbond zijn zich aan het vervullen. In mei 1948 werd de Joodse staat Israël officieel uitgeroepen. Het uiteengeslagen volk begon terug te keren vanuit alle uithoeken van de wereld zoals God gezegd had. Hun Alia (immigratieproces) terug naar hun vaderland duurt voort tot op de dag van vandaag.

Sinds de tijden van Deuteronomium tot 1948 heeft het Beloofde Land onder het bewind van diverse heersers gestaan, maar de dag is in aantocht waarop de Joden nooit meer verdeeld zullen zijn zoals bevestigd wordt in Ezechiël 37:21-23. “Dit zegt God, de HEER: ‘Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, Ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn.’”

De Koning naar wie verwezen wordt in dat vers is de komende Messias voor Wie elke knie zich zal buigen (Romeinen 14:11). Paulus zegt ons in Romeinen 11:25-26: “Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De Redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.’”


Leer meer!

Voetnoten:
1 Numeri 23:19-20; Hebreeën 6:17-18
2 God zegt dat Hij hun territorium zal uitbreiden, zie Exodus 34:24; Deuteronomium 12:20
3 Genesis 12:1-7, Genesis 17:1-11; Genesis 17:9; Genesis 48:3-4; Exodus 19:3-6
4 Genesis 21:18

Zie voor meer informatie (Engelstalig) http://www.levitt.com/essays/palestine.html, door Thomas S. McCall, Th.D.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden