Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De Septuagint

(Read De Septuagint, Part 1 First)

De Septuagint - Is het een betrouwbare vertaling?
Omdat de Septuagint een vertaling is, vragen sommige schriftgeleerden zich af of de Hebreeuwse Schriftteksten uit de 2e eeuw voor Christus wel nauwkeurig worden weergeven. Een grondig onderzoek naar de Septuagint en de "Masoretische Tekst" (een vroege Hebreeuwse tekst van het Oude Testament) laat kleine verschillen zien. Waren dit fouten in de vertaling of zijn de Septuagint en de Masoretische Tekst gebaseerd op verschillende Hebreeuwse manuscripten die licht van elkaar afwijken? De ontdekking van de Dode Zee-rollen heeft nieuw licht geworpen op deze vraag. De eerste rol werd in 1947 in de Qumran regio vlakbij de Dode Zee gevonden. De rollen worden gedateerd tot 200 voor Christus en bevatten delen van elk Oudtestamentisch boek, met uitzondering van Ester. Vergelijkingen van de Dode Zee-rollen met de Masoretische Tekst en de Septuagint tonen aan dat ongeveer 95% van de verschillen tussen de Masoretische Tekst en de Septuagint identiek is in de Dode Zee-rollen en de Masoretische tekst, terwijl slechts 5% van de verschillen identiek is in de Dode Zee-rollen en de Septuagint. Betekent dit dat de Septuagint onbetrouwbaar is en dat ons Oude Testament het resultaat is van tegenstrijdige bronnen? Nee, we moeten er met klem op wijzen dat deze "variaties" extreem onbeduidend zijn. Het gaat slechts om grammaticale fouten, spellingverschillen of ontbrekende woorden. Deze verschillen hebben geen invloed hebben op de betekenis van zinnen en paragrafen (een uitzondering is het boek Jeremia, waarin de feitelijke passages anders zijn gerangschikt). Geen enkele van deze verschillen komt ook maar in de buurt van een feitelijke verandering van de Bijbelse leer en doctrines. Het merendeel van de Septuagint, de Masoretische Tekst en de Dode Zee-rollen komt uitzonderlijk goed overeen met de andere teksten en rekent af met ongefundeerde theorieën over een mogelijke corruptie van de Bijbelse teksten (door kopieerfouten of opzettelijk geknoei). Bovendien wordt het onfeilbare behoud van Gods Woord niet in twijfel getrokken door deze variaties. Hoewel de originele documenten niet vatbaar waren voor fouten, zijn vertalers en schrijvers slechts mensen en hebben zij dus de neiging om kleine fouten te maken wanneer zij teksten vertalen of kopiëren (de Hebreeuwse richtlijnen voor schrijvers en kopieerders getuigen van een hoge mate van precisie). Maar dan nog, de Bijbel heeft een ingebouwd veiligheidsmechanisme: alles wat belangrijk is wordt meer dan eens verteld. Als een bepaalde tekst onduidelijk zou worden doordat er grammaticale fouten zijn ingeslopen, dan zou dit in meerdere andere passages in de Schrift worden opgehelderd.


De Septuagint - Dramatisch bewijs voor de geloofwaardigheid van Messiaanse profetie
De Septuagint en de Dode Zee-rollen vormen zeer overtuigende bewijsstukken voor het Christendom, omdat we dankzij de Septuagint weten dat de Oudtestamentische profetieën over de komende Messias ongetwijfeld ouder zijn dan de periode waarin Jezus Christus de aarde bewandelde. Alle theorieën over samenzweringen en manipulaties van profetieën in de 1e eeuw na Christus kunnen het raam uit worden gegooid, wanneer we ons realiseren dat profetische teksten als Jesaja 53 en Psalm 22 al op zijn minst 100 jaar, en waarschijnlijk nog veel langer, voor Christus in geschreven vorm werden vastgelegd. De Septuagint is wederom een voorbeeld van de manier waarop de Bijbelse tekst trouw is gebleven aan zijn boodschap en thema, ondanks het verstrijken der tijd, vervolgingen en een ongelooflijk klein aantal schrijf- of kopieerfouten. De Heilige Bijbel is waarachtig een door God ingegeven en goed bewaarde brief van God die onze tijd en aandacht waardig is.

"Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand." (Jesaja 40:8)


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden