Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Het Mozaïsche Verbond


Het Mozaïsche Verbond – De inhoud
Het Mozaïsche Verbond werd gesloten tussen God en het volk van Israël en is te vinden in Exodus 19-24 en Deuteronomium 5:6-22. Dit verbond wordt vaak “De Wet” genoemd. Anderen noemen dit verbond het “Sinaïtisch Verbond”, omdat het aan het volk gegeven werd op de berg Sinaï.

Het boek Exodus is het tweede van de Bijbelboeken die de “Pentateuch” genoemd worden. Dit boek verhaalt over de vrijlating van de Israëlieten na een reeks plagen die God over Egypte bracht, en over de Egyptische farao die Gods volk in slavernij had gehouden. Op aanwijzing van God leidde Mozes het volk uit Egypte weg; door de splitsende Rode Zee en de Sinaï woestijn, waar ze het verbond ontvingen.

De Tien Geboden vormden een substantieel onderdeel van het Mozaïsch Verbond en zijn de reden dat het verbond “De Wet” genoemd wordt. Hiermee beloofde God om:

 • Het Joodse volk Zijn speciale volk onder alle volken te maken, indien zij zich hielden aan Gods Geboden
 • Het volk van Israël een heilig volk te maken en een koninkrijk van priesters
 • Hen de Sabbat als rustdag te geven; die dag moest als een heilige dag beschouwd worden


Het Mozaïsche Verbond – De Wet brengt de zonde aan het licht
Volgens het Mozaïsche Verbond kon de belofte van rechtvaardigheid in het dagelijks leven alleen verkregen worden door de werken van de Wet te vervullen. Maar omdat wij gevangenen van de zonde zijn, kon de verbondsbelofte alleen vervuld worden in de Messias (Deuteronomium 6:25, Galaten 3:21).

Wanneer we naar het verbond kijken, zien we dat het onderverdeeld kan worden in deze categorieën:

 • Geestelijke geboden (Exodus 20:2-8, Deuteronomium 5:6-12)
 • Moreel en sociaal gedrag (Exodus 20:12-17, Deuteronomium 5:16-21)
 • Ceremoniële instructies (ten aanzien van de Tabernakel - Exodus 25-27; Exodus 30)
 • Vereisten voor priesterlijke kledij (Exodus 28-29)
De geboden die God aan de Israëlieten gaf werden zonder twijfel geschonden. Feitelijk kunnen ze door geen enkele mens nageleefd worden, want wij zijn allemaal onvolmaakt.
 • Iedereen heeft gezondigd (Romeinen 3:23)
 • De straf voor onze zonde is de dood (Romeinen 6:23)
 • Jezus Christus stierf om voor onze zonden te betalen (Romeinen 5:8)
 • Om vergeven te worden van onze zonden, moeten we geloven en belijden dat Jezus onze Heer is, en erkennen dat verlossing door Jezus Christus gegeven wordt (Romeinen 10:8-10)
Romeinen 3:20 zegt: “Daarom is voor Hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.” Zonder de Wet weten wij niet wat God beschouwt als ongerechtigheden. De Wet is gegeven als richtlijn om naar te leven en toont ons waar we de fout in gaan. Het is een sjabloon waarnaar wij ons leven kunnen vormen.


Het Mozaïsche Verbond – Vervulling
Doordat ze zich niet aan het Mozaïsche Verbond hielden, baanden de Israëlieten de weg voor Gods Nieuwe Verbond. Dat zou de enige manier bieden voor hen (en voor ons) om verzoening met God te hebben (Ezechiël 36:24-29). “Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost” (Romeinen 3:21-24).

Galaten 3:24-25 zegt het zo: “Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht.”

De Mozaïsche Wet wees op de noodzaak van een Verlosser en overeenkomstig de Wet zei Christus Zelf dat Hij niet gekomen was om de Wet af te schaffen, maar om hem te vervullen. Het is nooit mogelijk geweest om gered te worden door de Wet of het Verbond te gehoorzamen, maar verlossing is altijd verkregen door geloof. En die belofte van verlossing door geloof (door God gedaan aan Abraham in het gelijknamige verbond) is tot op de dag van vandaag Gods belofte aan jou en mij (Galaten 3:16-18).


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden