Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Morele ethiek


Morele ethiek - Hoe nemen wij onze beslissingen?
Morele ethiek was het onderwerp van een nationaal onderzoek dat in 2001 door de "Barna Research Group" in Amerika werd uitgevoerd. De conclusies van deze studie, die ongetwijfeld ook naar onze situatie geëxtrapoleerd kunnen worden, lieten zien dat slechts één op vier volwassenen "voornamelijk op godsdienstige leer en principes of op Bijbelse inhoud vertrouwen wanneer zij morele beslissingen nemen". Bovendien zei bijna 50% van de ondervraagde volwassenen dat zij hun morele beslissingen baseren op "wat hun de plezierigste of meest bevredigende resultaten zou opleveren". George Barna, hoofd van het onderzoeksproject, concludeerde: "De meeste mensen geloven niet dat er een bron is voor absolute morele waarheid. Ongeacht hun geloofsovertuigingen gaan de meeste mensen kort door de bocht wat betreft hun morele beslissingen."


Morele ethiek - Onze huidige relativistische toestand
De morele ethiek wordt tegenwoordig als een relatieve zaak beschouwd. Moraliteit is relatief aan de cultuur, relatief aan omstandigheden en relatief aan de specifieke behoeften van een individu. "In onze tegenwoordige wereld lijkt goed vaak slecht te zijn en slecht vaak goed. Het resultaat is dat het fundament van onze maatschappij en cultuur onder onze voeten aan het verbrokkelen is. Dit komt doordat wij, als volk, de richting kwijt zijn. Onze kennis van het verschil tussen goed en fout is niet meer gestoeld op een solide fundament. En het morele fundament in ons land was afkomstig van ons vertrouwen in God en gehoorzaamheid aan Zijn Woord." (Greg Laurie, Harvest Ministries)


Morele ethiek - Ons vroegere fundament
De morele ethiek had niet alleen in de Verenigde Staten een primair fundament. Hoewel recente verdraaiingen van de werkelijke geschiedenis beweren dat de V.S. werd gefundeerd op het basisprincipe "vrijheid van godsdienst", is de historische realiteit dat Amerika werd gesticht volgens het recht op godsdienstvrijheid dat beter kan worden omschreven als "vrijheid voor godsdienst". Een korte geschiedenisles laat zien dat er in de Amerikaanse grondwet geen concept bestaat dat "vrijheid van godsdienst" bevordert, noch wordt het in de grondwet geïmpliceerd. De "Founding Fathers" (de grondleggers van de Verenigde Staten, zoals George Washington en Thomas Jefferson) citeerden duizenden Bijbelteksten, openden en sloten hun bijeenkomsten met een gebed tot God en verklaarden openlijk dat zij de Tien Geboden gebruikten bij de formulering van de wetten van hun land. Zij stonden zelfs op overheidsterrein toen zij rechtstreeks uit de Bijbel voorlazen, Schriftteksten in toespraken citeerden en samen in gebed waren.

Als Amerika inderdaad gefundeerd zou zijn op een principe van "vrijheid van godsdienst", dan zouden deze grondleggers hun godsdienst niet zo openlijk op overheidsterrein hebben gepraktiseerd. Er bestaan meer dan 4500 vastgelegde openbare citaten van de Amerikaanse grondleggers over de Bijbel, God en, jazeker, het belang van een morele ethiek die gebaseerd is op Christelijke principes. Al deze uitspraken werden gedaan toen deze regeringsleiders zich op overheidseigendom bevonden.

Er bestaat absoluut historisch bewijs dat de grondleggers van dit land en de schrijvers van haar grondwet nooit geloofden in een "vrijheid van godsdienst", noch in de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting wat betreft godsdienstige onderwerpen op overheidsterrein. Dit is feitelijk een modern idee, een recente verdraaiing van historische feiten. Wij geloven dat deze verdraaiing hand in hand gaat met het algemene verval van morele ethiek.


Morele ethiek - Wat is ons gezag?
Morele ethiek is het fundament van de Westerse beschavingen. Maar moraliteit is niet relatief; moraliteit is gebaseerd op het absolute gezag van de Bijbelse waarheid. Hoe moeilijk het ook mag zijn om dit te aanvaarden in deze 21e-eeuwse technocultuur, toch zijn ons land en onze morele ruggengraat, net als de Amerikaanse, gestoeld op Christelijke principes. "Laten we tenslotte niet het godsdienstige karakter van onze oorsprong vergeten. Onze voorvaderen werden hierheen gebracht door hun hoge respect voor de Christelijke godsdienst. Zij reisden in het licht hiervan en werkten in de hoop ervan. Zij probeerden de principes ervan te verweven met de elementen van hun maatschappij en trachtten de invloed ervan over al haar instellingen te verspreiden, zowel burgerlijk, politiek als literair." (Daniel Webster)


Read Morele ethiek Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden