Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Morele ethiek

(Read Morele ethiek, Part 1 First)

Morele ethiek - Citaten van de Amerikaanse grondleggers
Hierbeneden volgen enkele citaten van de zogenaamde "Founding Fathers" (de grondleggers) van de Verenigde Staten. Het mag duidelijk zijn dat deze uitspraken, in algemene zin, ook betrekking hebben op de oorsprong en geschiedenis van andere Westerse landen. Verder in deze tekst (vanaf deel 4) zullen we ons meer op Nederland toespitsen. Duik zelf eens in de geschiedenis!

"De morele principes en beginselen die in de Schriftteksten zijn opgenomen, zouden de basis moeten vormen van al onze civiele instellingen en wetten... Alle ellende en kwaad die de mensen te lijden hebben als gevolg van zonde, misdaad, ambitie, onrecht, onderdrukking, slavernij en oorlog, komen voort uit hun minachting of verwaarlozing van de beginselen die in de Bijbel zijn opgenomen." (Noah Webster)

"Als U goed wilt heersen, dan moet U voor God heersen. En om dat te doen, moet U door Hem beheerst worden... Mensen die niet door God bestuurd willen worden, zullen door tirannen worden bestuurd." (William Penn)

"Het kan niet vaak genoeg of met voldoende klem worden benadrukt dat deze grote natie niet door godsdienstigen is gesticht, maar door Christenen; niet gefundeerd is op godsdienstigheid, maar op het Evangelie van Jezus Christus. Om deze reden alleen is hier een veilig onderkomen, welvaart en godsdienstvrijheid beschikbaar voor mensen met andere geloofsovertuigingen." (Patrick Henry)

"Het is onmogelijk om de wereld op een correcte manier te regeren zonder God en de Bijbel. Het is onmogelijk om de schepping van het universum te verklaren, zonder de tussenkomst van een Oppermachtig Wezen. Het is onmogelijk om te redeneren zonder te concluderen dat er een Oppermachtig Wezen is. (George Washington)

"Als de waarheid niet wordt verspreid, dan wordt een dwaalleer verspreid; als God en Zijn Woord niet gekend zijn en ontvangen worden, dan zullen de duivel en zijn werken de bovenhand krijgen. Als het evangelische werk niet elk gehucht bereikt, dan zullen de pagina's van een corrupte en losbandige literatuur dat doen; als de kracht van het Evangelie niet over de hele lengte en breedte van het land wordt gevoeld, dan zullen anarchie en wanbeleid, verval en ellende, corruptie en duisternis heersen, zonder verlichting en zonder einde." (Daniel Webster)

"De drijfveer voor Amerika is tot op grote hoogte de drijfveer van de gehele mensheid. Waar, zo zeggen sommigen, is de koning van Amerika? Ik zal het je zeggen, mijn vriend: Hij heerst van boven." (Thomas Paine)

"We hebben voor de hele toekomst van de Amerikaanse beschaving niet op de macht van een regering ingezet, verre van dat. We hebben voor de toekomst van al onze politieke instituties ingezet op het vermogen van ons allen om onszelf te kunnen regeren, onszelf te kunnen besturen, onszelf in stand te kunnen houden volgens de Tien Geboden van God." (James Madison)

"De patriot die aanvoelt dat hij zelf in dienst staat van God, die Hem in al zijn handelingen erkent, heeft de belofte van Almachtig advies en zal Zijn Woord in de grootste duisternis weten te vinden, een lantaarn voor zijn voeten en een lamp voor zijn wegen. Hij zal er daarom naar streven om - voor de ogen van de wereld - zijn land een zodanig karakter te geven, dat het niet onwaardig zal zijn om de naam 'Christelijke natie' te dragen..." (Francis Scott Key, 1812)

"De God die ons leven gaf, gaf ons vrijheid. En zijn de vrijheden van een natie veiliggesteld, als we hun enige stevige basis hebben verwijderd, namelijk de overtuiging in de gedachten van de mensen dat deze vrijheden het geschenk van God zijn? Dat zij slechts door Zijn toorn kunnen worden geschonden? Ik beef werkelijk voor mijn land, wanneer ik overpeins dat God rechtvaardig is en dat Zijn gerechtigheid ooit zal ontwaken." (Thomas Jefferson)

"Een patriot zonder godsdienst is in mijn inschatting een paradox zo groot als een eerlijk mens zonder vrees voor God. Is het mogelijk dat iemand, die niet door morele verplichtingen is gebonden, een oprechte goedheid ten opzichte van de mens heeft? Kan iemand een patriot zijn als hij, door middel van een openlijk boosaardig gedrag, de schakels van de maatschappij zelf ondermijnt?... De Schriftteksten vertellen ons: "rechtvaardigheid roemt een volk." (Abigail Adams)


Read Morele ethiek Page 3 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden