Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Inspiratie van de Schrift


Inspiratie van de Schrift – Wat houdt het in dat de Bijbel geïnspireerd is door God?
De inspiratie van de Schrift is een heel belangrijke leer om te begrijpen. Kort gezegd is inspiratie datgene wat iemands hart en verlangens motiveert. Inspiratie is vaak de motor of brandstof achter het succes van een doelstelling, taak of ander soort onderneming. Hoewel de Bijbel geschreven is door menselijke schrijvers gedurende vele generaties, kwam de inspiratie daartoe van God. God had een doel, en daarom een motivatie om te spreken tot - en middels - enkelen van Zijn toegewijde gelovigen, zodat de rest van Zijn schepping door de tijd heen Zijn weg, waarheid en leven kon beluisteren, lezen en bestuderen.

De Bijbel is Gods Woord. Het is Zijn stem die vastgelegd is op papier, en in onze levens doorklinkt wanneer we Zijn Woord begrijpen en gehoorzamen. De hoofdreden dat God het schrijven van de Bijbel inspireerde was dat Hij de mensen sturing wilde geven. Daarom vormt de Bijbel een ingang tot de liefde en reddende genade van God. Deze ingang deelt de waarheid van ons verhaal; beleeft onze geschiedenis met ons mee, onze zondeval die ons verwijderde van onze Schepper en Zijn geweldige manier om ons voor Hem terug te winnen door het leven, de dood en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus. De Bijbel beschrijft Jezus zelfs als het Woord van God. Johannes 1:1-2 luidt: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.”

Sommigen zouden de Bijbel graag zien als een gewoon verhaal; een fictief idee dat lang geleden verzonnen is en vervolgens doorgegeven is door de eeuwen heen, en daarbij op de een of andere manier religieus gezag toegekend kreeg. Zij zouden graag denken dat het gewoon een boek is zoals alle andere boeken. Maar dit Boek is helemaal niet zoals andere boeken. Zoals de Schrift leert, moet het Woord in geloof ontvangen worden, waarna de reddende en levensveranderende kracht van het Woord via de Heilige Geest geopenbaard wordt in je leven. A.W. Tozer zegt daar het volgende over:

  “Wanneer de waarheid met kracht ontvangen wordt, verschuift de basis van het leven zich van Adam naar Christus, en beginnen nieuwe motieven te werken in de ziel. Een nieuwe en andere Geest betreedt de persoonlijkheid en maakt de gelovige mens nieuw in elk opzicht van zijn of haar wezen. Interesses verschuiven van uiterlijkheden naar innerlijke dingen, van dingen op aarde naar dingen in de hemel. Die mens verliest vertrouwen in de betrouwbaarheid van externe waardes en ziet duidelijk het bedrog van uiterlijk vertoon. De liefde voor en het vertrouwen in de onzichtbare en eeuwige wereld groeien terwijl zijn/haar ervaring zich uitbreidt.”1


Inspiratie van de Schrift – Wat is het bewijs?

 • We weten dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is vanwege vervulde profetieën. Daarnaast zijn er de Messiaanse profetieën die de komst van Jezus Christus honderden jaren eerder voorspelden, met details over Zijn maagdelijke geboorte en hoe Hij verworpen zou worden.
 • Archeologische vondsten ondersteunen de juistheid van de Bijbel omdat ruïnes uit de oudheid blijken te zijn van steden die in de Schrift genoemd worden.
 • De Bijbel geeft aan door God ingegeven te zijn. Over het algemeen is het voor iemand die terecht staat moeilijk om zichzelf te verdedigen zonder enige hulp van buitenaf. Maar de Schrift is anders. Ten eerste zegt de Schrift, als het Woord van God, de absolute waarheid te zijn (Johannes 17:17). Als dat waar is, staat de Schrift op zichzelf en is verdediging overbodig. Ten tweede leert de Schrift dat het Woord van God in geloof ontvangen moet worden (Romeinen 1:17). Daarmee bewijst het Woord zichzelf door de gehoorzaamheid van haar volgelingen, want wat het Woord zegt wordt verwezenlijkt door hun handelen. Daarom openbaart de Schrift haar inspiratie, echtheid, gezag en kracht door haar zelfvoorzienende kracht en het geloof van gelovigen, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk.

  2 Timoteüs 3:14-17 zegt: “Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.”

  Het boek Hebreeën is een van de beste teksten voor een gelovige om de inspiratie en waarheid van de Schrift te bestuderen en begrijpen. In hoofdstuk 11 kun je lezen wat het belang van geloof is bij dit begrip. Maar als je dit boek bestudeert, zul je zien dat het eerst de basis legt voor de zelfvoorzienende kracht en het gezag van de Schrift zelf; dat de Schrift is wat de Schrift zegt te zijn, en afkomstig is van degene(n) waarvan de Schrift zegt afkomstig te zijn. Hebreeën 1:1-3 zegt: “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door Wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met Zijn machtig Woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.”

  Vervolgens staat in Hebreeën verzen 4:12-13: “Want levend en krachtig is het Woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onvervuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap moeten afleggen.”

  De Basic Bijbel, een moderne Nederlandse versie van de Bijbel, verwoordt Hebreeën 4:12-13 als volgt: “Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen... Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen, is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan.”


Inspiratie van de Schrift – Waarom is dat nu nog belangrijk?
Johannes 20:24-29 zegt: “Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar Mijn handen, en leg je hand in Mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, Mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’”

Vandaag de dag is er veel twijfel en terughoudendheid. We leven in een tijd waarin mensen alleen maar in zichzelf geloven; een postmodern systeem dat alles voor ‘waar’ aanneemt, behalve de echte waarheid. Daarom is begrip van het gezag en de inspiratie van de Schrift van het allergrootste belang voor mensen die in geloof moeten leven terwijl ze een onzichtbare God navolgen.

Jezus zei dat “zij die niet zien en toch geloven gelukkig zijn”. Met uitzondering van wellicht de liefde (1 Korintiërs 13:2) speelt geloof een rol die bij uitstek het belangrijkste gegeven is binnen het Christendom. Zonder geloof is er niets, want God dringt Zichzelf niet op aan een volk dat Hem niet op Zijn Woord wil vertrouwen. En omdat God handelt volgens Zijn plan, moet Zijn volk wachten totdat Hij vervult wat Hij zegt dat Hij zal vervullen.

Gods wegen zijn niet altijd onze wegen en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten (Jesaja 55:9). De beperkingen van het menselijke brein kunnen de diepte van Gods karakter en persoonlijkheid niet bevatten. Maar Hij is goed (Psalm 34:9). Daarom zullen mensen die op Hem hopen en hun vertrouwen plaatsen in de kracht, het gezag en de inspiratie van Zijn Woord hun kracht vernieuwen (Jesaja 40:31). Want God zegt in Jesaja 55:10-11: “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het Woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.”

De inspiratie van de Schrift is, kortom, de motivatie van een liefhebbende Schepper om met Zijn schepping te communiceren en hen naar Zijn hart te leiden voor verlossing. Deze verlossing komt door geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus, die het Woord van God genoemd wordt en stierf aan het kruis als een daad van vergeving, en als een manier om de kloof te overbruggen tussen de zondige mens en een Heilige God. Het Woord van God heeft Zijn eigen gezag en openbaart Zijn waarheid aan een twijfelende en sceptische wereld door de trouwe gehoorzaamheid van de mensen die hun leven hebben overgegeven aan de God die dat leven aan hen heeft geschonken.


Leer meer!

Voetnoten:
1 A.W. Tozer, The Pursuit of Man.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden