Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De Wet of de Pentateuch


De Pentateuch – De oorsprong
De Pentateuch verwijst naar de eerste vijf boeken van het Oude Testament in de Bijbel en het eerste van vijf delen van het Oude Testament. Het wordt al heel lang aangeduid met het Griekse woord Pentateuch, dat is afgeleid van "pente" (vijf) en "teuchos" (rol of “iets wat iets bevat”). De aanduiding Thora (Hebreeuws) is preciezer, zowel qua oorsprong als omschrijving, en kan gebruikt worden omdat het Oude Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven was en “Thora” onderrichten of onderwijs betekent.

De vroegste boekrollen of geschriften van de Bijbel hebben ons bereikt dankzij het nauwgezette en gedegen werk van schrijvers uit de oudheid, die de oorspronkelijke geschriften van door God geïnspireerde auteurs vermenigvuldigden. Hun eentonige werk werd met dezelfde nauwkeurige zorg voortgezet door latere generaties. De vijf boeken van de Pentateuch worden zowel in het Oude als het Nieuwe Testament toegeschreven aan Mozes.1 Zij bevatten de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

De boeken (op volgorde) zijn benoemd in Hebreeuws naar het eerste belangwekkende woord van dat deel.2

  • Bereshit of Genesis, bekend als: begin of schepping
  • Shemot of Exodus hetgeen verwijst naar: exodus [uittocht] uit gevangenschap
  • Wayikra of Leviticus hetgeen verkondigt: wetten
  • Bemidar of Numeri hetgeen verwijst naar: nummering [volkstelling] van de Israëlieten
  • Debarim of Deuteronomium hetgeen betekent: dit zijn de woorden van de tweede wet


De Pentateuch – Doel en onderwerp
Het basisdoel van de Pentateuch is om te onderwijzen over God en instructies te beschrijven voor Zijn volk. Elk boek heeft zijn eigen specifieke doel, maar als we de Pentateuch willen lezen, moeten we beginnen bij het begin. De openbaring van God Zelf is het begin van de hele Bijbel; Hij is het begin en het eind, “de Alfa en de Omega… Die is, Die was en Die komt, de Almachtige” (Openbaring 1:8).

  • Genesis, het eerste boek van de Pentateuch, beschrijft hoe God de wereld geschapen heeft en alles wat daarin is. Het vertelt over de eerste mensen, Adam en Eva, en Gods intentie om hen een unieke menselijke relatie met Hem te laten hebben. Zij hadden vrije wil, en kozen ervoor om ongehoorzaam te zijn aan God. Daardoor ontstond het verdorven menselijke ras dat volgde. De Genesis (“het begin”) van de mensheid werd er op gewezen hoezeer zij behoefte hadden aan vergeving en de soevereine macht van hun Schepper.

  • Exodus beschrijft de Israëlitische nakomelingen van Adam en Eva, en hun voortdurende reis die begint bij de gevangenschap in slavernij (vanwege hun ongehoorzaamheid) tot hun bevrijding door God uit handen van hun Egyptische gevangenbewaarders. In dit boek zien we de opkomst van de door God verkozen woordvoerder (Mozes), de splitsing van de Rode Zee en de Tien Geboden.

  • Leviticus is een uitgesproken handboek voor het Hebreeuwse volk en de priesters die als opzichter in de Tabernakel en de Tempel dienden. Het is een boek vol regels en voorschriften, en wetten waarnaar de mensen moesten leven voor wat betreft hun dankzegging, toewijding en boetedoening. Het onderwerp is om aanbidding van God te bevorderen en te streven naar heiligheid.

  • Numeri beschrijft de eerste volkstelling die ooit in een land plaatsvond. Aanvankelijk instrueerde God Mozes om de mannen te tellen aan de hand van hun stam of familie. Na veel ongehoorzaamheid en gebrek aan geloof zwierven de Israëlieten al jarenlang door de woestijn. God strafte de goddelozen en schonk kracht aan de rechtvaardigen. Toen werden de mannen opnieuw geteld. God had hen gescheiden ter voorbereiding op de doorreis naar het Beloofde Land en bewees opnieuw dat de mensheid Zijn voorziening en leiding nodig had voor de strijd die nog zou volgen tijdens hun reis.

  • Deuteronomium, het laatste boek van de Pentateuch, roept op tot niet-aflatende toewijding en trouw aan de Heer. Mozes drong er sterk bij het volk op aan om niet te vergeten, en niet na te laten om hun kinderen te vertellen over alles wat God trouw voor hen had gedaan, en wat Hij van hen verwachtte. Toen ze op het punt stonden om het Beloofde Land binnen te gaan, stond hun kamp op de oostelijke oever van de rivier de Jordaan waar Mozes terugblikte op hun geschiedenis en God Zijn Verbond met hen herstelde.
Deze vijf boeken van Mozes zijn bedoeld om als een geheel gelezen te worden. In deze boeken vind je de grondlegging van de wereld, het begin van onze geschiedenis, en de oneindige God die Zijn beloftes nakomt.


De Pentateuch – Toepassing vandaag de dag
De belangrijkste en meeste relevante boodschap in de boeken van de Pentateuch is de geestelijke boodschap die God wil onthullen. Welke waarheden vertelt God over Zichzelf, Zijn soevereine macht en Zijn beloftes aan jou?

De theologische lessen van de Pentateuch laten zien wat God gedaan heeft en zal doen om mensen met Hem te verzoenen en te herstellen. Vanwege de ongehoorzaamheid van de mensheid en hun afwijzing van God, hebben we allemaal vergeving nodig. Zoals Hij de Israëlieten uit hun gevangenschap verloste en Mozes als hun leider aanstelde, laat Hij ons zien dat wij nu ook gevangen gehouden worden door de zonde. Ongeacht de beproevingen en strijd van onze persoonlijke reis, kan Hij ervoor zorgen dat wij ons Beloofde Land bereiken zoals Hij dat ook deed voor de mensen in de boeken van Mozes. Hij heeft ons een Nieuw Verbond gegeven en ons bevrijd van de zonde, door Jezus Christus.

Hij is de Enige en Ware levende God die niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Hij verwelkomt alle mensen van alle volken die Hem in geloof willen aannemen. Johannes 1:12-13 zegt: “Wie Hem wel ontvingen en in Zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.” Wij allemaal hebben de mogelijkheid om verlost te worden van zonden zoals de Israëlieten verlost werden van hun afgoderij en slavernij. De theologie van de Pentateuch is het hedendaagse voorbeeld van de eeuwige beloftes en bescherming van onze Heer.


Leer meer!

Voetnoten:
1 (Oude Testament) Deuteronomium 1:5; 4:44; 31:9; 33:4; Jozua 8:31-34; 1 Koningen 2:3; 2 Koningen 14:6; 23:25; 2 Kronieken 23:18; Ezra 3:2; Nehemia 8:1; Maleachi 3:22 NBV of Maleachi 4:4 in andere vertalingen; (Nieuwe Testament) Lucas 2:22; 24:44; Johannes 1:17; 7:19; Handelingen 13:38; 28:23; 1 Korintiërs 9:9; Hebreeën 10:28
2 Holman Pocket Bible Dictionary; www.jewishencyclopedia.comWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden