Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De Epistels van Paulus


De Epistels van Paulus – Het begin
De Epistels van Paulus zijn brieven die in de eerste plaats door Paulus geschreven zijn om God te verheerlijken. Zijn apostolische opdracht bestond uit het onderwijzen van kerkelijke leer terwijl hij de Kerk opleidde, aanmoedigde en kennis en middelen verschafte om eenheid te bereiken en het Evangelie te verspreiden. Door Paulus’ eigen bovennatuurlijke reis op de weg naar Damascus,1 scheen zijn eigen bekering door in zijn hartstochtelijke theologie. Zijn waarachtige transformatie was heel indringend geweest en bewees hoe God iemands leven kan veranderen.

Paulus begon te prediken in Antiochië met Barnabas en Marcus. Daarvandaan reisde hij naar plaatsen zoals Cyprus en Perga (nu Zuid-Turkije). Uiteindelijk voerde zijn reis hem door de regio’s die naar Rome, Spanje, Galatië, Syrië, Macedonië (Griekenland) en diverse andere streken leidden.

“Paulus was de vertolker van Christus, en zei wat Christus Zelf gezegd zou hebben onder die omstandigheden.”2 Alle ontvangers van zijn brieven hadden hun eigen behoeftes, problemen en redenen waarom zij bemoediging nodig hadden. Paulus’ brieven aan hen waren op maat geschreven, maar toch blijven zijn woorden waar en waardevol tot op de dag van vandaag.

De boeken van het Nieuwe Testament die aan Paulus toegeschreven worden zijn: Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filemon.


De Epistels van Paulus – Hun boodschappen
Elk Epistel van Paulus bevat specifieke boodschappen.

Romeinen – Paulus was zelf een Romein en voelde oprechte liefde voor de gelovigen in zijn geboorteland. Deze brief was een introductie aan hen omdat hij, nu een nieuwe mens, daar niet meer was geweest sinds zijn bekering. Het boek Romeinen is Paulus’ meest gedetailleerde en heldere uitleg van het Evangelie van Jezus Christus.

De boodschap aan de Romeinen en gelovigen overal ter wereld is een oproep tot rechtvaardigheid. Paulus wilde de waarheid van Gods Woord prediken en de gelovigen aanmoedigen om op het rechte pad te blijven. Hij vertelt hen over wie Jezus is en verzekert hen in Romeinen 1:7 dat zij “geliefden van God” zijn en “geroepen om Zijn heiligen te zijn.” Paulus zegt hen dat wij allemaal zondaars zijn en dat Christus stierf op het kruis voor al onze zonden. Hij roept hen op tot redding (verlossing) door Jezus.

In deze brief geeft Paulus ook uitleg over onderwerping aan God, geestelijke gaven, het dienen van anderen. Tevens benadrukt hij eenheid.

1 Korintiërs – Na een korte introductie stelt Paulus eenheid aan de orde bij deze kerk in Korinthe. Vanwege vele problemen in de plaatselijke gemeenschap en kerk, benoemt hij de steun aan hun kerkleiders, discipline, het offeren van vlees aan afgoden en seksueel wangedrag. Bovendien spreekt hij over toewijding aan Christus, de opstanding van Jezus, en hoe je voor Jezus kunt leven in een corrupte maatschappij. Deze lessen zijn in onze huidige cultuur nog net zo relevant als toen.

2 Korintiërs – Paulus voerde een voortdurende strijd met valse leraren die Gods volk misleidden. Afgoderij en seksueel wangedrag waren schering en inslag in deze cultuur. Hij herinnert zijn bekeerlingen eerst aan hun relatie en zegt dat hij altijd oprecht en eerlijk tegen hen was geweest. In feite komt het er op neer dat hij zich, vanwege de vijandigheid tegen hem door corrupte en valse leraren, tegen zijn zin moest verdedigen tegen de manier waarop de Christelijke leer verdraaid werd. In deze zeer persoonlijke brief lezen we over de nadruk die Paulus legt op liefde voor en toewijding aan elkaar en aan de waarheid van Gods Woord.

Galaten – Wettigheid is een verwoestende kracht die rechtstreeks ingaat tegen de vrijheid die God schenkt. Deze brief is Paulus’ oproep tot vrijheid en geloof in Christus. Hij benadrukt de genade die God zo royaal schenkt aan allen die Zijn Zoon, Jezus Christus aanvaarden door geloof.

De Judeïsten (Joden die geloofden dat heidenen de Joodse wet moeten gehoorzamen om Gods Koninkrijk te kunnen binnengaan) vormden een extreme groepering die andere Joden, die Jezus als de Messias erkenden, probeerde te onderdrukken. Het Evangelie is bestemd voor iedereen – Joden en heidenen, jong en oud, man en vrouw – en Gods genade door geloof betekent ware vrijheid. Jezus is niet gekomen om de wet “af te schaffen, maar om ze[de Wet en de Profeten]tot vervulling te brengen”3 door Zijn offer op het kruis.

Efeziërs – Het doel van Paulus met deze brief is om de aanhangers van het Christelijke geloof te sterken. Hij voert hen mee in uitleg over het doel van de kerk, het belang van geestelijke groei, en eenheid in het Lichaam (de Kerk). Hij onderricht hen over het onderhouden van hoge morele normen, belangrijke functies binnen de Kerk, geestelijke strijd (waarvoor zij de volle wapenrusting van God moeten dragen)4 en de kracht van de Heilige Geest.

Paulus verbleef drie jaar in de kerk van Efeze waar hij de locale kerkleiders ontmoette en behoedzaam begeleidde. Timoteüs wordt naar Efeze gebracht om te dienen als hun leider en mentor, omdat Paulus zich opmaakte om hen te verlaten.

Filippenzen – Deze Macedonische kerk vormde een enorme bemoediging voor Paulus, dus hij schreef met veel genegenheid om te zeggen hoe zeer hij hen waardeerde. Hij daagde hen uit om het voorbeeld van Jezus te volgen : wees een vreugdevolle dienaar, zelfs tot in de dood (Filippenzen 2:5-11).

“Vreugde” hebben is van wezenlijk belang in het Christelijke leven, maar soms moeilijk vol te houden in zware tijden. Maar Paulus liet tijdens zijn gevangenschap met succes zien dat dit mogelijk is. Hij toonde de Christenen van Filippi dat ware vreugde alleen van Christus komt, ongeacht onze omstandigheden.

Kolossenzen – Christus’ volmaakte en volledige voorziening voor alles wat we nodig hebben is het onderwerp van deze brief. Paulus schreef hem aan een kerk die doordrongen was van een combinatie van afgoderij, seculiere filosofie en Christelijke doctrine. Wederom verzet Paulus zich tegen valse leer. Hij benadrukt dat persoonlijke kennis van Christus volstaat voor alles wat we nodig hebben.


Read De Epistels van Paulus Page 2 Now!

Voetnoten:
1 Handelingen 9:1-22
2 “Life of St. Paul” door Prof. /Rev. James Stalker. M.A. Fleming H. Revell Company 1912
3 Matteüs 5:17
4 Efeziërs 6:10-18WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden