Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Het boek Openbaring


Het boek Openbaring – De openbaring over Jezus
Het boek Openbaring (het enige profetische boek in het Nieuwe Testament) is de onthulling van de volledige identiteit van Jezus Christus. In Openbaring hoofdstuk 1 wordt Jezus verkondigd als:

 • Hij die is, was en zal komen (Openbaring 1:4)
 • De betrouwbare getuige (Openbaring 1:5)
 • De eerstgeborene van de doden (opgestaan uit het graf) (Openbaring 1:5)
 • De heerser over de vorsten van de aarde (Openbaring 1:5)
 • De Alfa en de Omega (begin en eind) (Openbaring 1:8)
Johannes hoort in het eerste hoofdstuk (via Gods hemelse boodschapper) dat hij brieven moet schrijven aan zeven kerken in Klein-Azië. Hij ontving aanwijzing om aan mensen die geestelijk onverschillig en ongehoorzaam geworden zijn, te schrijven over de waarschuwingen van Jezus, en hen te prijzen voor wat zij goed deden. Die historische kerken (in wat wij nu Zuid-Turkije noemen) zijn:
 • Efeze (de koude kerk – zij verloren hun eerste liefde)
 • Smyrna (de vervolgde kerk)
 • Pergamum (de kerk die concessies deed en het allemaal “wel best” vond)
 • Tyatira (de corrupte kerk)
 • Sardes (de dode/levenloze kerk)
 • Filadelfia (de gehoorzame kerk)
 • Laodicea (de lauwe kerk)


Het boek Openbaring – Wat Johannes zag
In hoofdstukken 4 tot en met 22 van het boek Openbaring krijgt Johannes visioenen van dingen die nog zouden gebeuren. Gedurende de vervolging door de Romeinen werd Johannes (die vanwege zijn geloof verbannen was naar het eiland Patmos) bezocht door een engel die door God gestuurd was om bekend te maken “wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft Hij allemaal gezien” (Openbaring 1:2).

Dit apocalyptische geschrift is waarschijnlijk uitermate symbolisch, zoals we bijvoorbeeld zien aan het gebruik van het getal zeven door het hele boek. Zo zijn er zeven kerken, zeven lampenstandaards, zeven zegels, zeven bazuinen enz. Het getal zeven staat voor compleetheid en God zegt hiermee dat wanneer de beschreven dingen plaatsvinden, de wereld zoals wij die kennen zijn einde bereikt zal hebben. Dan zullen we meemaken hoe Jezus zegevierend terugkeert om Zijn Nieuwe Koninkrijk te vestigen.

Het boek kan in de onderstaande (zeven) delen verdeeld worden:

 • Hoofdstukken 2-3: brieven aan de zeven kerken
 • Hoofdstukken 4-5: de Hemelse Troon, de zeven verzegelde boekrollen, het Lam (Jezus)
 • Hoofdstukken 6-7: het verbreken van de zeven zegels (de vier paarden, de zware aardbeving)
 • Hoofdstukken 8-11: de zeven bazuinen (sprinkhanenplagen, de uitzending van de engelen, de oordelen van de twee getuigen en beloningen)
 • Hoofdstukken 12-14: de gebeurtenissen met de twee beesten, de draak, het Lam en de honderdvierenveertigduizend, de oogst van de aarde
 • Hoofdstukken 15-16: de zeven offerschalen met plagen, zeeën van bloed, brandende zon, een zware aardbeving Hoofdstukken 17-22: de val van Babylon, de Bruiloft van het Lam, Satans verdoeming, het Oordeel van de Grote Troon, de nieuwe aarde
Deze gebeurtenissen en verschrikkelijke oordelen zullen opgelegd worden aan allen die God afgewezen en ontkend hebben, en Hem ongehoorzaam geweest zijn. De gelovigen die vervolging en ongerechtigheden doorstaan hebben en Jezus aanvaard hebben als Verlosser, Heer van allen en alles en Zoon van God, worden vergeven en zullen Zijn Koninkrijk voor eeuwig binnengaan.


Het boek Openbaring – Overwinning, heerschappij van Christus, eeuwigheid
Het boek Openbaring toont Gods almachtige oneindige liefde, macht, gezag en waarheid.

Een groot deel van het boek vertelt over de verschrikkelijke gebeurtenissen die zullen plaatsvinden wanneer Satan Gods volk en de hele schepping probeert te vernietigen. Het hoogtepunt zal een grote strijd zijn tussen Christus en Satan die bekend staat als de Strijd van Armageddon. Maar de overwinning behoort toe aan Jezus! Hij zal de aarde herstellen met alles wat goed en rein is, en het “Nieuwe Jeruzalem” vestigen van waaruit Hij voor altijd zal heersen. Openbaring 22:3 zegt: “Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan…”

Dan schrijft Johannes in Openbaring 22:6: “Toen zei hij [de engel] tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft Zijn engel gestuurd om aan Zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’”

Jij kunt horen bij degenen die de komende verwoesting overwinnen! Als jij Jezus niet kent en jouw leven nog niet aan Hem geschonken hebt, dan kun je dat nu doen! In de woorden van Jezus zelf, zegt Openbaring 22:7: “‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.” Ben jij klaar voor waar jij de eeuwigheid gaat doorbrengen?


Leer meer!

Bronmateriaal: BibleStudyTools.com en diverse Bijbelvertalingen.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden