Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De kleine profeten


De kleine profeten - Wie waren ze?
De kleine profeten uit de Bijbel waren voor het merendeel gewone, eenvoudige mensen zoals jij en ik. Maar ieder van hen werd door God geroepen om Zijn boodschappen over te brengen. Hun individuele werken hadden niet alleen betekenis voor specifieke volken van de noordelijke en zuidelijke koninkrijken van Israël in die tijd, maar zijn ook belangrijk door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. Deze dienaren worden “kleine profeten” genoemd. Dat heeft niets te maken met de belangrijkheid van hun profetieën, maar met de lengte van hun boodschappen in vergelijking tot de grote profeten.

Dit is de volgorde waarin ze in het Oude Testament opgenomen zijn:

 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sefanja
 • Haggai
 • Zacharia
 • Maleachi
Samenvattend verschaffen deze boeken hoofdzakelijk boodschappen aangaande beloftes, garanties en waarschuwingen over ongehoorzaamheid aan God. Bovendien waren deze boeken gezamenlijk profetisch voor de komende Messias en het Nieuwe Verbond dat Hij verschaft.


De kleine profeten - Wat waren hun boodschappen?
Het is moeilijk om de boodschappen van elke kleine profeet afzonderlijk samen te vatten, omdat ze vele diepgaande en belangrijke lessen bevatten. Ze werden geschreven in verschillende periodes in de oudheid, gedurende de heerschappij van verschillende koningen of leiders, en gedurende politieke onrust met de morele teloorgang van hun volk. Het is opvallend dat wij vandaag de dag nog steeds kunnen leren uit al deze boeken, en de tekst ervan kunnen toepassen op onze huidige woelige wereld.

Zo geeft bijvoorbeeld het boek van Hosea een levensechte demonstratie van Gods bereidheid tot vergeving en Zijn Goddelijke liefde voor wie Hem volgen. God zei Hosea dat hij moest trouwen en voorzei dat de vrouw, Gomer, overspelig zou zijn. Hosea gehoorzaamde, trouwde haar en ze kregen drie kinderen. Maar later, toen Gomer de minnares van een andere man was geworden, zei God tegen Hosea dat hij haar terug moest kopen en haar moest liefhebben en vergeven. Hosea’s verhaal weerspiegelde Gods bereidheid om Israël te vergeven toen het volk vervallen was tot afgoderij, en in principe overspel pleegde door de verering van Baal. Van dit boek kunnen wij leren dat herstel mogelijk is met liefde en vergeving.

Joëls boek is een heldere waarschuwing ten aanzien van Gods oordeel. Zijn boek vertelt over natuurrampen en een verwoestende sprinkhanenplaag. Het doel van zijn profetie is om het volk op te roepen tot inkeer en de godvruchtigen te bemoedigen met de belofte van een Trooster; die belofte was dat de Heilige Geest zou komen. Deze profetie werd jaren later vervuld, zoals verteld wordt in het boek Handelingen.1 We kunnen ons verzekerd weten dat de troost van de Heilige Geest vandaag de dag nog steeds beschikbaar is voor ons.

Twee lessen in Joël zijn bedoeld om te waarschuwen voor Gods oordeel over goddeloze volken, en om ons te laten weten dat Hij degenen die trouw blijven zal zegenen. Een heel belangrijk vers staat in Joël 3:5: “Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen…”

Hosea en Joël zijn slechts twee voorbeelden van de twaalf boeken die door de kleine profeten geschreven zijn. Elk boek heeft een speciaal uitgewerkte en toepasselijke boodschap – een herinnering aan onze behoefte aan Christus de Verlosser. De boeken van de kleine profeten voeren ons door de beproevingen, reizen en hoop van het Joodse volk. Bovendien vormen vele van hen ongelooflijke afspiegelingen van/overgangen naar het Nieuwe Testament en naar de huidige beproevingen van hedendaagse volken, waardoor de boodschappen in het bijzonder heel relevant zijn voor iedereen die wil luisteren.


De kleine profeten - In welk opzicht zijn zij vandaag de dag relevant?
Elke kleine profeet biedt een waardevolle illustratie voor de toepassing van Gods Woord. Maar het boek dat mij in het bijzonder opvalt is Habakuk. Dit boek is een beetje anders dan de overige profetieën van de kleine profeten. Het lijkt te zijn geschreven rond de tijd dat de Assyriërs Jeruzalem binnenvielen, maar vlak voordat de Joden in slavernij naar Babylonië verbannen werden. De Assyriërs waren wreed, verwoestend en slecht. Om te beginnen stelt Habakuk enkele serieuze vragen die velen van ons vandaag de dag ook stellen. “Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert U niet, moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen en brengt U geen redding? Waarom toont U mij dit onheil en ziet U zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht” (Habakuk 1:2-3).

Maar het tweede hoofdstuk van Habakuk neemt een wending wanneer hij zijn eigen trots herkent en weet dat hij moet wachten op de door de Heer aangewezen tijd. Wanneer hij bidt in het derde hoofdstuk, herinnert de Heer de profeet aan Zijn gezag, macht en kracht. Wij kunnen ons aansluiten bij het gebed dat Habakuk uitsprak, als we ons afvragen waarom het kwaad bestaat en waarom de goddelozen lijken te overwinnen. “…toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan” (Habakuk 3:18-19).

De kleine profeten laten ons veel zien over de rust die wij kunnen bereiken in onze onzekere moderne tijden. De volken vragen zich af waar het heen moet met de wereld. Net als Habakuk vragen we “Hoe kan dit gebeuren?” of “Hoeveel erger moet het nog worden?” of “Waarom blijft het kwaad ongestraft?” We zien dagelijks de dreigingen, oorlogen, hongersnoden en financiële neergang met extreme werkloosheid en stijgende schulden. Maar wanneer we bij de Heer, onze Verlosser, komen, verzekert Hij ons dat Hij zonder enige twijfel de touwtjes in handen heeft, en dat Hij Zijn beloftes van eeuwige vrede zal nakomen wanneer wij tot Hem naderen en trouw blijven.


Leer meer!

Voetnoot:
1 Zie ook Handelingen 1:8; 2:1-4.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden