Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De vier Evangeliën


Vier Evangeliën – De boodschap
De eerste boeken van het Nieuwe Testament van de Bijbel zijn de vier Evangeliën: Matteüs, Markus, Lucas en Johannes. Hun boodschap verhaalt van het "evangelie", wat in het Grieks 'goed nieuws' betekent: het goede nieuws van Jezus Christus, want Hij is de Messias/Redder, en Zoon van God – volledig mens en volledig God. Zijn naam, die gegeven werd aan Maria, was Immanuël, wat in het Hebreeuws "God met ons" betekent. Hij kwam 'in het vlees' (als mens dus) om voor onze zonden te boeten (Johannes 3:16). Jezus kwam niet om een aardse koning te worden, maar om de hemelse koning te worden die door iedereen erkend zal worden als Koning van alle koningen (Openbaring 19:16).1

De vier Evangeliën tonen ons de vervulling van vele Oudtestamentische beloften en profetieën (die aan de Hebreeërs gegeven waren) van de komst van de Messias. Deze Nieuwtestamentische boeken verhalen van Jezus' geboorte, afkomst, bediening (werk op aarde), wonderen, kruisiging, wonderbaarlijke opstanding, en hemelvaart.


Vier Evangeliën – De auteurs
De auteurs van de vier evangeliën brengen elk een uniek perspectief:

 • Matteüs was een tollenaar (iemand die belasting inde voor de overheid, die toen bestond uit de Romeinse bezetters); een beroep wat toen net zoveel afkeer opriep als vandaag de dag. Het evangelie volgens Matteüs begint met de genealogie, de stamboom, van Jezus, door de lijn van koning David. Het verslag van de geboorte van Jezus in Bethlehem is wereldberoemd. We lezen ook over de selectie van Jezus' oorspronkelijke twaalf discipelen, over Zijn bekende 'bergrede' (toespraak op de berg, de zaligsprekingen), over de gelijkenissen die Hij vertelde, en over Zijn wandeling over het water.

  Hoofdstuk 26 geeft een gedetailleerd verslag van hoe Judas Iskariot Jezus verraadde bij het Laatste Avondmaal, wat ook bekend stond als het Pesachmaal. Matteüs eindigt met de dood van Jezus aan het kruis, en in hoofdstuk 28, geeft Jezus de zendingsopdracht uit.

 • Marcus was niet één van de twaalf oorspronkelijke discipelen, maar hij volgde en leerde van Paulus tijdens zijn eerste reis als missionaris. Volgens de traditie werd Marcus later een naaste medewerker van de apostel Petrus en is het Evangelie van Marcus Petrus' vertelling van de gebeurtenissen. Het boek Marcus is naar verluidt het eerste Evangelie dat opgeschreven werd (rond 55 na Christus). Het beschrijft meer wonderen dan enig ander Evangelie.

  Marcus begint met een achtergrondschets van Jezus' bediening door de bediening van Johannes de Doper te benoemen. Johannes was door God gestuurd om 'de weg van de Heer te bereiden'. Marcus beschreef deze dingen voor de Romeinse Christenen. Hoewel mensen in grote groepen naar hem toekwamen, verkondigde hij dat er een ander zou komen die nog machtiger zou zijn dan hij was.

  Hij stelde in Marcus 1:8: "Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest." Nadat Johannes Jezus gedoopt had (als een voorbeeld voor ons allen), doet Marcus verslag van veel van Jezus' openlijke bediening. Hij verhaalt van Jezus' bediening in Galilea en verder, met beschrijvingen van een groot aantal genezingswonderen, de uitwerping van demonen, en de voeding van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. Jezus predikte over het weerstaan van verleiding, het zegenen van kleine kinderen en het dienen van anderen. Jezus vertelde over het weerstaan van afgoden en valse profeten en beloofde Zijn terugkomst voor alle gelovigen.

  Hoewel Marcus' boek een aantal onderwerpen bevat die ook in de andere Evangeliën staan, zoals de kruisiging en de opstanding, eindigt het door ons te laten weten dat de Heer is opgestegen naar de hemel en aan de rechterhand van God zit. Ongeveer een derde van het Evangelie van Marcus is gewijd aan de laatste week van het aardse leven van Jezus.

 • Lucas was, in tegenstelling tot de andere oorspronkelijke discipelen, een Griek en een heidense Christen. Hij was buitengewoon goed opgeleid als arts2. Er wordt gezegd dat het boek rond 60 na Christus geschreven is (ongeveer in dezelfde tijd als het Evangelie van Matteüs) in Rome of Caesarea.

  Lucas reisde met Paulus mee op zijn zendingsreizen. Hij stelt Jezus voor als de Redder die beschikbaar is voor de wereld en als een meelevende genezer en onderwijzer. Lucas schrijft een gekoesterd verslag van de geboorte van Jezus in hoofdstuk 2. Maar hij is uitermate nauwkeurig wanneer hij verslag legt van de handelingen en het onderwijs van Christus vanaf het absolute begin, en hij helpt zijn lezers bij het begrijpen van de zekere weg van verlossing. Zijn boek getuigt van de manier waarop we moeten leven en trouwe kinderen van God mogen worden.

 • Johannes, de zoon van Zebedeüs, werd ook wel de "Zoon van de Donder" genoemd. Zijn boek is wat later geschreven dan de andere, zo rond 85-90 na Christus, dus na de verwoesting van Jeruzalem (die in 70 na Christus plaatsvond). Het boek wordt vaak het boek van de liefde genoemd.

  Johannes' afschildering van Jezus en Zijn liefde laat duidelijk zien dat Jezus niet slechts een normaal mens was. Johannes laat zien hoe Jezus inderdaad de eeuwige Zoon van God is, en vertelt ons van hoe Jezus persoonlijk mensen ontmoette, predikte aan grote groepen mensen, en liefdevol Zijn discipelen onderwees. Johannes laat ons zien dat deze Goddelijke man "leven" aanbood en dat Hij harde en haatdragende mensenharten vriendelijk en liefdevol maakte. Hoewel niet iedere luisteraar positief reageerde of Zijn gave van eeuwig leven accepteerde, bleef Jezus God openbaren aan wie er wilde luisteren.

  Johannes doet verslag van veel van Jezus' handelingen en onderwijzingen, net als de eerste drie Evangeliën, maar hij interpreteert ze zodat we er een geestelijke waarheid aan toe kunnen kennen. Hij zegt in Johannes 20:30-31: "Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze3 zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam." Johannes gebruikt toepasselijke, geestelijke woorden zoals liefde, leven, licht en levend water4 om zijn boodschap meer impact te geven; de boodschap van verlossing die van Jezus komt en voor ons allemaal bestemd is.


Vier Evangeliën – Op welke manier zijn deze verslagen vandaag de dag relevant?
Het Evangelie (goede nieuws van Jezus) verandert nooit. Hebreeërs 13:8 zegt: "Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!" We moeten ons dagelijks leven op Jezus gericht houden, want Hij is onze hoop en onze redding. In tegenstelling tot mensen is Hij onveranderlijk en zal Hij ons nooit in de steek laten. De Evangeliën laten ons zien dat mensen als Matteüs gered kunnen worden van hun verleden. Door het nieuwe leven dat Matteüs ontving door te gehoorzamen aan de roep van Jezus, kreeg hij een waardevol doel, acceptatie, en een betekenisvolle en rechtvaardige leefwijze. Jezus zal hetzelfde voor jou doen.


Leer meer!

Voetnoten:
1 Lees Jesaja 45:20-24; Romeinen 14:1
2 Lees Kolossenzen 4:14
3 Hiermee bedoelt Johannes: de dingen die wel in het boek staan
4 Lees Johannes 4:9-14; Johannes 7:38WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden