Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Overzicht van het Nieuwe Testament


Wat is een goed overzicht van het Nieuwe Testament?
In een overzicht van het Nieuwe Testament zul je een inleiding, geschiedenis en genealogie vinden, en daarnaast de verklaring of uitleg van teksten en hun toepassingen op het leven. Het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk geschreven in alledaags Grieks in de periode tussen 45 en 95 na Christus. De Griekse taal en godsdienstige overtuigingen hebben veel invloed gehad op de Joodse en heidense bewoners van de regio, en blijken duidelijk in de boeken van het Nieuwe Testament.

Een studie van het Nieuwe Testament schenkt ons een beter begrip van de tijden, culturen en gebeurtenissen inzake het doel waarvoor het geschreven is. Over het algemeen wordt het Nieuwe Testament in vijf gedeeltes opgedeeld:

De Evangeliën zijn geschreven vanuit vier verschillende perspectieven (zoals aangenomen wordt, door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) maar horen wel bij elkaar. Het boek dat betrekking heeft op historische gebeurtenissen heet Handelingen; ook wel “Handelingen der Apostelen”. De Epistels (zendbrieven) zijn geschreven door Paulus en te vinden in de boeken Romeinen tot en met Filemon. De Algemene Epistels zijn door diverse schrijvers geschreven en zijn te lezen in Hebreeën tot en met Judas. Tot slot werd het boek Openbaring (dat hoofdzakelijk uit profetieën bestaat) geschreven door Johannes tijdens zijn gevangenschap op het eiland Patmos. Net als de rest van de Bijbel wordt van al deze Schriftteksten gesteld dat zij ingegeven zijn door God Zelf en dat de schrijvers door de Heilige Geest geleid werden.


Wat kunnen wij leren van het overzicht van het Nieuwe Testament?
Een overzicht van het Nieuwe Testament laat in de vier Evangeliën zien dat we kunnen leren over de geboorte, bediening, kruisiging en opstanding van Jezus. Evangelie betekent het Goede Nieuws van Jezus Christus. De Israëlieten wachtten op de komst van de beloofde Messias. God zond Jezus als vleesgeworden God, om die Messias te zijn.

  • Matteüs 1:1 begint met de genealogie van Jezus die bewijst dat de profetieën uit het Oude Testament over Zijn afkomst en geboorte zijn uitgekomen zoals ze voorzegd waren. Helaas moet Matteüs ons laten zien dat Jezus niet herkend werd door sommige Joden. Maar Hij bleef onderrichten en prediken tot Hij daarvoor gekruisigd werd door hun afkeurende, wetgetrouwe leiders.

  • Het grootste deel van het verhaal van Marcus is chronologisch. Veel van de gebeurtenissen die hij beschrijft draaien om de bediening van Jezus in Galilea en vertellingen over genezingen, zoals het zicht van een blinde man en vele andere. Dit boek vermeldt ook dat Jezus Zijn leerlingen waarschuwde over Zijn kruisiging en opstanding.

  • Lucas 2 bevat een van de mooiste vertellingen over de geboorte van Christus Jezus, en vervolgt met het onderricht dat Jezus geeft in de Tempel wanneer Hij twaalf jaar oud is. Dan slaat Lucas een stukje over om uit te komen bij de doop van Jezus door Johannes de Doper. Dit boek besluit met het vreugdevolle en spannende relaas over de opstanding van de Heer. Lucas staat bekend als een van de mooiste en meeste accurate beschrijvingen van het leven van Jezus.

  • Johannes was een apostel en besteedde meer aandacht aan het feit dat Jezus inderdaad de Zoon van God was dan aan Zijn leven. Dit boekt maakt duidelijk dat Jezus niet slechts een gewone man was. Hij schonk het Goddelijke geschenk van vergeving van de zonde en beloofde eeuwig leven voor iedereen die in Hem geloofde.
Het boek Handelingen begint na de opstanding van Christus. Het gaat voornamelijk over de kracht die aan de apostelen en volgelingen van Christus gegeven werd door de uitstorting van de Heilige Geest. Zij kregen de opdracht om er op uit te trekken en anderen over Hem te onderrichten, en genezende en verlossende wonderen te verrichten in verre landen. Het was het begin van de stichting van de Kerk. Handelingen doet verslag van dat begin en de geschiedenis van de Kerk.

Wanneer je verder leest in het Nieuwe Testament kom je bij het deel met brieven die geschreven zijn door Paulus aan specifieke kerken die hij had gesticht of bezocht. De brieven werden geschreven om officiële leer en handelwijzen door te geven, alsmede veel bemoediging.

Daarna volgen de Algemene Epistels die aanvullende scholing bieden en lessen, die op ons dagelijks leven toegepast kunnen worden.

Het laatste boek van het Nieuwe Testament is de Openbaring van Jezus Christus. Openbaring is een profetisch boek dat de aangewezen tijd beschrijft waarop Jezus zal terugkeren naar de aarde voor al diegenen die trouw geloofd hebben en Hem volgen. Het is vooral een boek van hoop voor allen die Jezus aanvaard hebben. Zij (Zijn Kerk) worden Zijn Bruid genoemd.


Wat is het doel van een overzicht van het Nieuwe Testament?
Een overzicht van het Nieuwe Testament laat zien hoe de beloftes, het oordeel en de beloningen van het Oude Testament vervuld zijn. God zond Jezus in menselijke gedaante om een manier tot verzoening met Hemzelf te verschaffen. Christus nam de zonden van de wereld op Zich zodat de schuld voor jouw en mijn zonden volledig door Hem betaald is.

Iedereen heeft gezondigd1 (God getrotseerd of verworpen) en heeft behoefte aan inkeer en vergeving. Het Nieuwe Testament geeft als het ware een bouwtekening voor het leiden van een rechtvaardig leven dat God welgevallig is, en de voorziening die Hij ons geboden heeft om dat te bereiken. Alleen door Jezus Christus krijgen wij de kans om de weg naar hereniging met God2 voor eeuwig te aanvaarden.

Als jij nog nooit het Nieuwe Testament goed doorgenomen hebt, neem dan eens de tijd om het zelf te gaan lezen. De Heer zegt dat wij inzicht moeten krijgen3; als je daarvoor bidt, zal Hij je dat inzicht geven.


Leer meer!

Voetnoten:
1 Romeinen 3:23: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.”
2 Matteüs 11:27: “…en niemand… weet… Wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.”
3 Spreuken 4:1, 4:7: “Zonen, luister naar de lessen van je vader, wees vol aandacht en komt tot begrip. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.”

Een praktische samenvatting van alle boeken van het Nieuwe Testament kun je vinden op GotQuestions.org/Nederlands.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden