Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De Zeitgeist film


De Zeitgeist Film - Een overzicht
De Zeitgeist film circuleert al sinds 2007 op het internet. In deze film probeert de regisseur, Peter Joseph, de kijkers ervan te overtuigen dat de schrijvers van het Nieuwe Testament plagiaat pleegden door ideeën over te nemen uit astrologische bronnen en heidense mythologie, zoals de maagdelijke geboorte, 25 december als de geboortedatum van Christus, de twaalf discipelen, de wonderen, de kruisiging en de opstanding.

Dit artikel richt zich vooral op het weerleggen van de aantijging dat Jezus een mythologische vermenging is van heidense godheden die door diverse culturen uit de oudheid werden verzonnen. Ik zal vooral het geval van Horus bespreken, omdat hij de eerste belangrijke mythologische figuur is die in de film als een voorloper van Jezus wordt voorgesteld. Daarna zal ik in het kort ingaan op de andere beweringen.


De Zeitgeist Film - Onjuiste beweringen over Horus
De Zeitgeist film beweert de volgende dingen:

Bewering: "Dit is Horus. Hij is de Zonnegod van Egypte van rond 3000 voor Christus."

Reactie: Horus is niet alleen de zonnegod. Hij was ook de valkengod wiens naam betekent: "Hij die zich ver weg bevindt". Ra was de zonnegod die geïdentificeerd werd met de middagzon. Bovendien was Horus ook de god van de hemel/lucht, van wie de zon het goede, gezonde oog was en de maan het beschadigde oog.

Bewering: "Hij is in antropomorfe vorm de Zon en zijn leven is een reeks van allegorische mythen die te maken hebben met de beweging van de zon aan de hemel."

Reactie: Dit is onnauwkeurig. Horus was niet de zon, maar werd geïdentificeerd met de positie van de opkomende zon. Later werd hij geassocieerd met de zonnegod Ra. Atoem was de god van de ondergaande zon.

Bewering: "Uit de oude hiërogliefen in Egypte weten we een heleboel over deze zonne-messias. Horus, die de zon is, of het licht, had bijvoorbeeld een vijand met de naam Seth en Seth was de personificatie van de duisternis of de nacht."

Reactie: Seth, de broer van Horus, was de rivaal van Horus (en usurpator van de Egyptische troon). Er wordt nog steeds gediscussieerd over de vraag of de strijd tussen Horus en Seth vooral geopolitiek of symbolisch van aard was. Wanneer het Osiris complex volledig zichtbaar wordt, verschijnt Seth als de moordenaar van Osiris en de beoogde moordenaar van het kind Horus.

Bewering: "En Horus zou, in metaforische zin, elke ochtend de strijd met Seth winnen, terwijl Seth 's avonds over Horus zegeviert en hem naar de onderwereld stuurt. Het is belangrijk op te merken dat 'duisternis tegenover licht' of 'goed tegenover kwaad' een van de meest alomtegenwoordige mythologische dualiteiten is die we ooit gekend hebben en tot op de dag van vandaag nog steeds op vele manieren tot uitdrukking komt."

Reactie: De bewering van de film is gewoon helemaal onjuist. Horus werd nooit naar de onderwereld gestuurd. Osiris werd gedood en werd de Heer van de onderwereld, terwijl Horus de koning van de levenden was.

Bewering: "In het algemeen gaat het verhaal van Horus als volgt: Horus werd op 25 december geboren..."

Reactie: Dit is eenvoudig niet het geval. De Bijbel en het Christendom beweren niet dat Jezus op 25 december werd geboren en dus is elke parallel met oude legenden volkomen irrelevant. De datum 25 december werd pas in gebruik genomen onder keizer Aurelianus in de derde eeuw na Christus. Maar wanneer was de geboortedatum van Horus dan? Die was in de Egyptische maand Koiak (die overeenkomt met november op onze kalender).

Bewering: "...geboren uit de maagd Isis-Meri."

Reactie: Ook deze bewering is onjuist. Horus werd uit Isis geboren. Er wordt in geen enkele Egyptische literatuur ook maar enig gewag gemaakt van het achtervoegsel "Meri" ("Maria") zoals de film ons wil doen geloven. Bovendien was Isis zeker geen maagd, maar de weduwe van Osiris, de vader van Horus.

Bewering: "Zijn geboorte ging vergezeld van een ster in het Oosten..."

Reactie: De film blijft maar zaken verzinnen. Er is met betrekking tot de geboorte van Horus geen enkele vermelding te vinden van sterren.

Bewering: "...die op zijn beurt door drie koningen werd gevolgd om de zojuist geboren Redder te vinden en te eren."

Reactie: Op de eerste plaats wordt er in het verhaal over de geboorte van "Horus" geen gewag gemaakt van "drie koningen". Daarnaast worden er in het Nieuwe Testament geen "drie koningen" genoemd. De Bijbel spreekt over "wijze mannen" ("magiërs"), waarvan het aantal niet specifiek wordt vermeld.

Bewering: "Toen hij 12 was, was hij al een leraar..."

Reactie: Ook dit is onjuist. Horus was als kind nooit een leraar. Hij werd door zijn moeder verstopt in de papyrusmoerassen, tot hij gereed was om over Egypte te heersen.

Bewering: "...en toen hij 30 was, werd hij gedoopt door iemand met de naam Anoep en zo begon zijn bediening."

Reactie: Wederom bestaat er geen bewijs voor de bewering, ditmaal een doop van Horus. Er bestaan ook geen feiten die zouden wijzen op een soort "bediening" van Horus.

Bewering: "Horus had 12 discipelen die met hem rondreisden..."

Reactie: Horus had geen 12 discipelen die met hem rondreisden. Het is echt zo eenvoudig.

Bewering: "...en hij verrichtte wonderen; zo genas hij zieken en liep hij over water."

Reactie: Hoewel het waar is dat Horus in verband wordt gebracht met enkele genezende "wonderen", hebben deze gevallen betrekking op "Horus het Kind" en niet op Horus de oudere of zijn volwassen vormen.

Bewering: "Horus stond bekend onder een groot aantal namen als De Waarheid, Het Licht, Gods Gezalfde Zoon, De Goede Herder, Het Lam van God, en vele andere."

Reactie: Ook dit is weer gewoon onjuist. De enige vormen van de Horus-god zijn (1) Horus het Kind; (2) Horus als zoon van Isis en Osiris ("pilaar van zijn moeder"; "redder van zijn vader"); en (3) Horus als zonnegod ("heer van de hemel"; "god van het Oosten"; "Horus van de horizon").

Bewering: "Nadat hij door Typhon werd verraden, werd Horus gekruisigd, 3 dagen lang begraven en daarna tot leven gewekt."

Reactie: Opnieuw onwaar. Er zijn geen verslagen te vinden waarin Horus verraden wordt, noch over een dood door kruisiging. In één enkel verslag wordt een incident beschreven waarin Horus in stukken wordt gescheurd en Isis de krokodilgod vraagt om hem uit het water te trekken. Dat is niet echt een kruisiging te noemen. Als we bovendien bedenken dat de film het verhaal van Horus rond 3000 voor Christus plaatst, dan is dat enkele duizenden jaren vóórdat de kruisigingsmethode werd uitgevonden en toegepast!


De Zeitgeist Film - Andere beweringen
De Zeitgeist film gaat op dezelfde toon verder met andere mythologische heidense goden. De Zeitgeist film beweert dat de Hindoeïstische Krishna ook gekruisigd en weer tot leven werd gewekt. Maar ook hier slaat de Zeitgeist film de plank volledig mis. Het Hindoeïsme onderwijst heel helder dat Krishna stierf door een pijl van een boogschutter die hem per ongeluk in zijn hiel trof. Na zijn dood steeg hij op om bij zijn Brahman te zijn. Dit kan toch nauwelijks vergeleken worden met het Christelijke concept van de opstanding van Christus.

De Zeitgeist film beweert dat Mitras uit een maagd geboren werd. Maar dit is onjuist. Hij kwam uit een steen voort. Er wordt ook beweerd dat Mitras uit de dood opstond, maar er bestaat geen tekstueel bewijs voor zijn dood en dus kan er ook geen opstanding zijn. Mitras was geen leraar en werd niet door twaalf discipelen gevolgd, zoals de Zeitgeist film beweert.

Er bestaat ook geen enkel bewijs voor een lichamelijke opstanding van Attis, de Frygische god van de vegetatie, noch voor de maagdelijke geboorte van Dionysus of Krishna (Krishna was overigens de achtste zoon van zijn moeder en dat maakt een maagdelijke geboorte onwaarschijnlijk).


De Zeitgeist Film - Conclusie
Helaas circuleert de Zeitgeist film over het internet. Een groot aantal mensen wordt zo met valse informatie bedrogen. Zoals Petrus in zijn tweede brief schrijft: "Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang."

Volgens hun eigen getuigenis volgden de schrijvers van het Nieuwe Testament geen "vernuftige verzinsels" toen zij "de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden", want zij hadden "met eigen ogen zijn grootheid gezien" (2 Petrus 1:16). Zij getuigden niet van mythen, maar van "gezond verstand" over gebeurtenissen die "zich immers niet in een uithoek afgespeeld" hebben (Handelingen 26:25-26).


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden