Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Morele ethiek

(Read Morele ethiek, Part 1 First)

Morele ethiek - Het Wilhelmus
Het Wilhelmus is het oudste volkslied ter wereld en is sinds 10 mei 1932 het officiële Nederlandse volkslied. De muziek werd, voor zover bekend, al in 1574 gecomponeerd. De tekst - zo wordt aangenomen - is geschreven door Philip van Marnix, Heer van Sint Aldegonde (ca. 1538-1598). Veel mensen kennen weliswaar de eerste paar regels, maar wat staat er eigenlijk in de rest van de tekst? Wist jij dat zelfs Israël en twee van haar koningen (David en Saul) hierin worden genoemd? Ontdek meer over de rol van God in de geschiedenis van Nederland:

  Wilhelmus van Nassouwe
  Ben ik van Duitsen bloed,
  Den vaderland getrouwe
  Blijf ik tot in den dood;
  Een Prince van Oranjen
  Ben ik, vrij onverveerd,
  Den Koning van Hispanjen
  Heb ik altijd geeerd.

  In Godes vrees te leven
  Heb ik altijd betracht,
  Daarom ben ik verdreven,
  Om land, om luid' gebracht;
  Maar God zal mij regeren
  Als een goed instrument,
  Dat ik zal wederkeren
  In mijnen regiment.

  Luidt u, mijn onderzaten,
  Die oprecht zijn van aard,
  God zal u niet verlaten,
  Al zijt gij nu bezwaard;
  Die vroom begeert te leven,
  Bidt God nacht ende dag,
  Dat hij mij kracht wil geven,
  Dat ik u helpen mag.

  Lijf en goed al te samen
  Heb ik u niet verschoond,
  Mijn broeders hoog van namen
  Hebben 't u ook vertoond;
  Graaf Adolf is gebleven
  In Friesland in den slag,
  Zijn ziel in 't eeuwig leven
  Verwacht den jongsten dag.

  Edel en hoog geboren,
  Van keizerlijken stam,
  Een vorst des rijks verkoren,
  Als een vroom Christenman,
  Voor Godes woord geprezen
  Heb ik vrij onversaagd,
  Als een held zonder vrezen,
  Mijn edel bloed gewaagd.

  Mijn schild ende betrouwen
  Zijt gij, o God mijn Heer,
  Op u zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer;
  Dat ik doch vroom mag blijven
  Uw dienaar t'aller stond,
  Die tirannie verdrijven
  Die mij mijn hert doorwondt.

  Van al die mij bezwaren,
  En mijn vervolgers zijn,
  Mijn God wilt doch bewaren
  Den trouwen dienaar dijn;
  Dat zal mij niet verrassen
  In haren bozen moed,
  Haar handen niet en wassen
  In mijn onschuldig bloed.

  Als David moeste vluchten
  Voor Saul den tiran
  Zo heb ik moeten zuchten
  Met menig edelman
  Maar God heeft hem verheven
  Verlost uit alder nood
  Een koninkrijk gegeven
  In Israel zeer groot

  Na 't zuur zal ik ontvangen
  Van God mijn Heer dat zoet
  Daar na zo doet verlangen
  Mijn vorstelijk gemoed:
  Dat is dat ik mag sterven
  Met eren in dat veld
  Een eeuwig rijk verwerven
  Als een getrouwe held

  Niet doet mij meer erbarmen
  In mijnen wederspoed
  Dan dat men ziet verarmen
  Des Konings landen goed
  Dat u de Spanjaards krenken
  O edel Neerland zoet
  Als ik daar aan gedenke
  Mijn edel hert dat bloedt

  Als een Prins opgezeten
  Met mijner heires kracht
  Van den tiran vermeten
  Heb ik den slag verwacht
  Die bij Maastricht begraven
  Bevreesde mijn geweld
  Mijn ruiters zag men draven
  Zeer moedig door dat veld

  Zo het den wille des Heren
  Op die tijd had geweest
  Had ik geern willen keren
  Van u dit zwaar tempeest
  Maar de Heer van hier boven
  Die alle ding regeert
  Die men altijd moet loven
  En heeft het niet begeerd

  Zeer prinselijk was gedreven
  Mijn prinselijk gemoed
  Standvastig is gebleven
  Mijn hert in tegenspoed
  Den Heer heb ik gebeden
  Van mijnes herten grond
  Dat hij mijn zaak wil reden
  Mijn onschuld doen bekend

  Oorlof mijn arme schapen
  Die zijt in groten nood
  Uw herder zal niet slapen
  Al zijt gij nu verstrooid!
  Tot God wilt u begeven
  Zijn heilzaam woord neemt aan
  Als vrome Christen leven
  't Zal hier naast zijn gedaan

  Voor God wil ik belijden
  En zijner groten macht,
  dat ik tot genen tijden
  den Koning heb veracht,
  dan dat ik God den Heere,
  der hoogsten Majesteit,
  heb moeten obediëren
  in der gerechtigheid.

Samengevat kunnen we stellen dat de situatie in Nederland niet anders was dan de eerder beschreven situatie in Amerika: God werd correct gezien als de hoogste Koning. Hij is het absoluut hoogste gezag. Al onze activiteiten zouden door dit principe moeten worden geleid. Moraliteit is niet relatief; moraliteit is gebaseerd op het absolute gezag van de Bijbelse waarheid.


Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden